Warto wiedzieć komu przysługuje renta rodzinna – ciąg dalszy

Renta rodzinna wypłacana z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.
Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej:
1. Do ukończenia 16 roku życia.
2. Do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 rok życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 roku życia,
3. Bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w powyższym okresie.
Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.
Podobne warunki do przyznania renty rodzinnej muszą spełnić przyjęte na wychowanie i utrzymanie wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, które zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego (emeryta lub rencisty), chyba że śmierć była następstwem wypadku.
Prawo do renty rodzinnej otrzymają powyższe wnuki, rodzeństwo i inne dzieci także w sytuacji, gdy nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice żyją, jeżeli nie mogą zapewnić im utrzymania albo ubezpieczony (emeryt lub rencista) lub jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd.

Barbara Smardzewska-Czmiel
Rzecznik Prasowy O/ZUS w Płocku

Zobacz kolejny artykuł

Wypożyczalnia sprzętu medycznego

Pierwsza w Płocku wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego już działa. Mieści się przy ulicy Kolegialnej …