Regulamin Plebiscytu „Z Tumskiego Wzgórza – wydarzenie roku”

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Plebiscyt “Z Tumskiego Wzgórza – wydarzenie roku”, zwany dalej Plebiscytem, organizuje redakcja “Tygodnika Płockiego”, zwana dalej Organizatorem. Organizator ma prawo zaprosić do współpracy przy organizacji Plebiscytu zarówno osoby fizyczne, jak i prawne.
2. Głosowanie plebiscytowe trwa od 5 lutego 2019 roku (godz. 6:00.) do 28 marca 2019 roku (godz. 9:00). Głosy oddane po tym czasie uznaje się za nieważne (według zegara dostępnego u Organizatora).
3. Organizator ma prawo korzystania z pomocy sponsorskiej, czy to w formie rzeczowej, czy to finansowej w celu należytego zorganizowania Plebiscytu, a przede wszystkim Gali wieńczącej Plebiscyt.
4. Celem Plebiscytu jest wyłonienie, w drodze głosowania na kuponach i za pomocą SMS-ów, najważniejszych wydarzeń minionego roku. Pierwszy etap Plebiscytu po jego inauguracji w “Tygodniku Płockim” to w każdym roku posiedzenie Kapituły, która decyduje o wyborze najważniejszych jej zdaniem wydarzeń dla mieszkańców Płocka i całej ziemi płockiej. Kapituła wybiera po 10 propozycji w 4 kategoriach: Inicjatywy gospodarcze i społeczne; Sport i turystyka; Kultura
i Rozrywka; W regionie.

Następnie czytelnicy głosują na konkretne wydarzenia za pomocą kuponów zamieszczanych w “Tygodniku Płockim” bądź za pomocą SMS-ów. W poszczególnych kategoriach zwycięskim Wydarzeniem zostaje to, które otrzymało najwięcej głosów w sumie.
5. Plebiscyt organizowany jest na terenie, gdzie wydawany jest “Tygodnik Płocki”.
6. Ogłoszenie wyników następuje podczas uroczystej Gali, zwykle w okresie kwietnia następnego roku w stosunku do tego, którego dotyczy Plebiscyt.
7. O przebiegu Plebiscytu, nominacjach i innych ważnych wydarzeniach na bieżąco informuje w tekstach dziennikarskich “Tygodnik Płocki”.
8. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu sprawuje Kapituła.
9. Głosów w plebiscycie nie mogą oddać pracownicy Tygodnika, pracownicy i współpracownicy Bild Presse Polska, a także te osoby, które biorą udział w organizowaniu Plebiscytu, wraz z członkami ich najbliższych rodzin (rodzice, mąż, żona, dzieci, wnuki). Osoby te zobowiązane są do zachowania tajemnicy we wszystkich kwestiach związanych z Plebiscytem.
10. Głosy (czy to SMS-owe, czy kuponowe) mogą oddać m.in. spokrewnieni z nominowanymi, ale osoby spokrewnione z nominowanymi i posiadające to samo nazwisko nie mogą otrzymać żadnej nagrody. Ich głosy są ważne w plebiscycie, ale nie mogą oni otrzymać nagrody: ani głównej, ani żadnej innej.
11. Osoby, które zdobyły główną nagrodę w plebiscycie w latach poprzednich mogą oddawać głosy i wygrywać nagrody, jednak będą wykluczone z możliwości zdobycia nagrody głównej.
12. Nagrodę główną może otrzymać tylko czytelnik zamieszkujący region, w którym powszechnie ukazuje się “Tygodnik Płocki”.
13. Uczestnikami głosowania (ze względu na charakter upominków) mogą być tylko osoby pełnoletnie.

§ 2
Przebieg procesu nominacyjnego i głosowanie
1. Wyborem nominacji w poszczególnych kategoriach zajmuje się Kapituła. W skład Kapituły wchodzą osoby znane, będące autorytetami w poszczególnych dziedzinach. Do udziału w posiedzeniu Kapituły zaprasza corocznie Organizator.
2. Kapituła wybiera po 10 propozycji w 4 kategoriach: Inicjatywy gospodarcze i społeczne; Sport i turystyka; Kultura i Rozrywka; W regionie. Ustala się osoby, które najbardziej przyczyniają się do zaistnienia danego wydarzenia. To one nagradzane są specjalnymi nominacjami podczas uroczystej Gali.
3. Nominacje Kapituły drukowane są przez Organizatora w “Tygodniku Płockim”. Obok nominacji każdorazowo zamieszczony jest specjalny kupon, za pomocą którego głosują czytelnicy, a także informacja, w jaki sposób można głosować SMS-owo. O terminie drukowania kuponów i ich liczbie decyduje Organizator. Przyjmuje się, że kupony drukowane są średnio w 8–10 kolejnych wydaniach “Tygodnika Płockiego”. Każdy kupon musi posiadać numer telefonu głosującego, w celu ułatwienia sumowania głosów SMS-owych i kuponowych. Kupony bez numeru telefonu uznaje się za nieważne.
4. Każdy czytelnik może wysłać nieograniczoną liczbę kuponów i SMS-ów.
5. Czytelnik może głosować na wydarzenia w każdej z 4 kategorii bądź tylko w wybranych przez siebie kategoriach. Głos jest ważny, jeśli zaistnieje zdarzenie jedno z wymienionych.
6. Kupony należy nadsyłać bądź przynosić do redakcji do dnia, które wskaże Organizator. Ta sama zasada dotyczy SMS-ów. Uwaga: nie decyduje data stempla pocztowego!
7. Liczeniem głosów zajmują się osoby wytypowane przez Organizatora.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych na kuponach przez telefoniczne skontaktowanie się z głosującym.
9. Organizator zastrzega sobie prawo także do kontaktu z głosującymi SMS-owo w celu ustalenia ich danych osobowych.
10. Organizator poinformuje zdobywców nagród o wygranej drogą telefoniczną. Za skuteczne poinformowanie uznaje się dzwonienie (5 sygnałów) trzykrotne, w minimum 20-minutowych odstępach np. jednego dnia. Nieodebranie telefonu oznacza automatyczną rezygnację z nagrody. Ta przechodzi automatycznie na kolejną osobę, która oddała największą liczbę głosów. Oddzwanianie osoby głosującej po trzykrotnej próbie kontaktu telefonicznego uznaje się za bezskuteczne.
§ 3
Nagrody i organizacja Gali
1. Organizator przewiduje nagrody dla nominowanych w Plebiscycie i dla czytelników, którzy wezmą udział w głosowaniu.
2. Nominowani, czyli osoby odpowiedzialne za każde z dziesięciu wydarzeń w czterech kategoriach, zostaną uhonorowani pisemnymi wyróżnieniami w okazjonalnej oprawie. Zwycięzcy otrzymują natomiast dodatkowo prestiżowe nagrody – ręcznie wykonane miedzioryty.
3. Organizator przewidział jedną nagrodę główną dla czytelników. Osoba, która odda najwięcej głosów za pomocą SMS-ów i kuponów (głosy będą sumowane), a pozostałe nagrody trafią do tych osób, które kolejno najwięcej razy głosowały łącznie: za pomocą kuponów i SMS-ów.
4. Nominacje i nagrody wręczane są podczas uroczystej Gali, zwykle w marcu lub kwietniu, po zakończeniu procesu plebiscytowego. Za zapewnienie środków na przeprowadzenie Gali odpowiada Organizator.
5. Po przeprowadzeniu Gali na łamach “Tygodnika Płockiego” ukazuje się obszerna relacja na jej temat.
§ 4
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia kolejnej edycji Plebiscytu na łamach “Tygodnika Płockiego”.
2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator, uwzględniając obowiązujące przepisy prawa.

Zobacz kolejny artykuł

Pokazujemy preferencje głosujących

Z góry uspokajamy, że nie zamierzamy zdradzać wyników. Te do ostatniego dnia głosowania, czyli do …