Drogi, wodociągi, kanalizacja

W większości gmin powiatu płockiego jest już po wyborach, a nowo wybrani gospodarze opracowują plany dalszego rozwoju swoich regionów. Sprawdzamy, jak wygląda aktualny stan infrastruktury, jeśli chodzi o drogi oraz sieci wodociągowe i kanalizacyjne.
Sieć dróg powiatu płockiego to 134 km dróg krajowych, 167 km dróg wojewódzkich, 737 km dróg powiatowych i 1185 km dróg gminnych. Ich stan w powiecie uległ w ostatnich latach znacznej poprawie. Systematycznie prowadzone są inwestycje drogowe, głównie związane z odnowieniem nawierzchni. Mimo odczuwalnego postępu, część tras nadal wymaga dostosowania parametrów technicznych do zwiększającego się natężenia ruchu. Drogi o nawierzchni gruntowej stanowią 18 proc. długości sieci dróg powiatowych. Takie trakty są największym utrapieniem dla mieszkańców, którzy szczególnie w okresie wiosennym i jesiennym mają duże problemy z dotarciem do swoich domów. Te drogi potrzebują więc przebudowy w pierwszej kolejności. Skala tych inwestycji determinowana jest wielkością posiadanych środków finansowych. Wiadomo, że im bogatsza jest gmina, tym więcej jest na jej terenie modernizowanych dróg. Cieszy fakt, że wiele samorządów w budowie dróg wspomaga się środkami unijnymi i rządowymi.
W ramach prowadzonych inwestycji, gminy kontynuują budowę nowych sieci wodociągowych oraz rozbudowę tych istniejących. Coraz więcej mieszkańców powiatu ma więc dostęp do dobrej jakości wody pitnej i nie musi korzystać z przydomowych studni. Według stanu na koniec 2009 r. w gminach Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Mała Wieś, Radzanowo, Słupno, Stara Biała i Staroźreby procent mieszkańców gmin korzystających z wodociągów osiągnął wysoki poziom – przekraczający wartość 96 proc. Jak wynika z danych Starostwa Powiatowego w Płocku, najbardziej skanalizowaną gminą jest Bulkowo (99,8 proc.), a najsłabiej Nowy Duninów (85,5 proc.). Łączna długość całej sieci wodociągowej w powiecie płockim wynosi 2.556 km. Do sieci przyłączonych jest 25.377 gospodarstw domowych.
Na jakość wód powierzchniowych bardzo duży wpływ ma jakość odprowadzanych ścieków. Według stanu na koniec 2009 r. stopień skanalizowania gmin w powiecie płockim wynosił 26,7 proc. Funkcjonuje w nim 59 oczyszczalni ścieków. Ścieki do oczyszczalni dostarczane są za pośrednictwem 258,35 km sieci kanalizacyjnej. Najdłuższą sieć (53 km) posiada gmina Stara Biała. Drugie miejsce zajmuje gmina Słupno (46,45 km). Najkrótsza sieć jest natomiast w gminie Radzanowo (3 km).
Płockie Starostwo, dla potrzeb opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2011 — 2015, podjęło próbę ustalenia ilości gospodarstw domowych faktycznie korzystających z oczyszczalni: bezpośrednio za pomocą kanalizacji i pośrednio – poprzez dowożenie ścieków z szamb oraz z przydomowych oczyszczalni. Według uzyskanych danych, wskaźnik gospodarstw korzystających z oczyszczalni powinien wynosić 69,8 proc., a domniemywa się, że wynosi około 30 proc. – przy zwodociągowaniu powiatu wynoszącym 96,3 proc. Rozbieżność ta świadczy, iż część mieszkańców nie dokumentuje sposobu zagospodarowania wytworzonych ścieków. Jednym słowem wylewają ścieki np. na swoje pola. Pomimo to, sytuacja ulega systematycznej poprawie, np. w roku 2002 procent gospodarstw korzystających z kanalizacji wynosił tylko 14,11, a z wodociągów – 84,6.
Ponad połowa oczyszczalni ścieków funkcjonujących na terenie powiatu posiada przepustowość poniżej 100 m3/d. Są to obiekty małe, zdolne obsługiwać do 2 tys. gospodarstw. Takie oczyszczalnie posiadają gminy: Drobin, Gąbin, Łąck i Wyszogród. Warto podkreślić, że niektóre z oczyszczalni wykazują okresowe przekroczenia dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach. Głównymi przyczynami są: niewłaściwa eksploatacja oczyszczalni, przeciążenie hydrauliczne, przestarzała technologia czy wyeksploatowanie instalacji. Część oczyszczalni, np. w Słupnie, Bielsku, Dzierżanowie (gm. Mała Wieś), wymaga rozbudowy.
Na obszarach o zabudowie rozproszonej ścieki oczyszczane są w 459 oczyszczalniach przydomowych oraz gromadzone w 12.176 zbiornikach bezodpływowych. Ścieki z bezodpływowych zbiorników do oczyszczalni ścieków wywozi 55 przedsiębiorców, posiadających stosowne zezwolenia na opróżnianie i transport takich nieczystości.
Marcin Śmigielski

Zobacz kolejny artykuł

Przepis na długowieczność

Władysława Kuźmińska urodziła się 100 lat temu w Słubicach. Do dzisiaj w nich mieszka. Jej …

Likwidacja szkoły w Lipiankach

Na ostatniej sesji radni gminy Nowy Duninów podjęli decyzję o zamiarze likwidacji szkoły w Lipiankach. …