ARiMR informuje – Pieniądze na grupy producenckie

Trwa nabór wniosków o przyznanie wsparcia na tworzenie grup i organizacji producentów. Wysokość pomocy wynosi do 100 tys. euro rocznie. Wnioski o przyznanie wsparcia można składać do 14 września w Oddziałach Regionalnych ARiMR.
Wsparcie kierowane jest do nowych grup producentów rolnych, w skład których wchodzą wyłącznie osoby fizyczne. Ponadto o pomoc mogą ubiegać się grupy producentów, które m. in.: zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na podstawie planu biznesowego; łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r. w ramach działań i mechanizmów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r.; w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie osób, o których mowa powyżej oraz podmioty powiązane w sposób bezpośredni z osobami, o których mowa powyżej; zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.
Wsparcia nie można otrzymać na tworzenie grup producentów zajmujących się hodowlą drobiu, wyrobami z mięsa drobiowego i jego podrobów.
Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy liczonych od dnia jej uznania. Wysokość pomocy finansowej, jaką może otrzymać grupa, zależy od wartości przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach. Ważne jest, że odbiorcami produktów nie mogą być osoby należące do grupy producentów, współmałżonkowie takich osób, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z beneficjentem lub jego współmałżonkiem.
Wysokość wsparcia wynosi: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim roku – 8 proc. przychodów netto, w trzecim roku – 6 proc. przychodów netto, w czwartym roku – 5 proc. przychodów netto, w piątym roku – 4 proc. przychodów netto. Limit wsparcia to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania pomocy i pozostaje na niezmienionym poziomie w kolejnych latach.
Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl.
Opr. (gsz)

Zobacz kolejny artykuł

Likwidacja szkoły w Lipiankach

Na ostatniej sesji radni gminy Nowy Duninów podjęli decyzję o zamiarze likwidacji szkoły w Lipiankach. …