Regulamin Sportowiec i Trener roku 2018

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Plebiscyt na „Sportowca i Trenera Roku 2018 w Płocku”, zwany dalej Plebiscytem, organizuje redakcja „Gazety Wyborczej Płock” i „Tygodnika Płockiego”, zwani dalej Organizatorem. Organizator ma prawo zaprosić do współpracy przy organizacji Plebiscytu zarówno osoby fizyczne, jak i prawne.
2. Głosowanie plebiscytowe trwa od 22 stycznia 2018 roku (godz. 10) do 17 lutego 2019 roku (godz. 23.59). Głosy oddane po tym czasie uznaje się za nieważne.
3. Organizator ma prawo korzystania z pomocy sponsorskiej, czy to w formie rzeczowej, czy to finansowej w celu należytego zorganizowania Plebiscytu, a przede wszystkim Gali wieńczącej Plebiscyt.
4. Celem Plebiscytu jest wyłonienie, w drodze głosowania na kuponach i za pomocą SMS-ów, Sportowca i Trenera Roku 2018 w Płocku. Kapituła wybiera kandydatów, a następnie czytelnicy głosują na konkretne osoby za pomocą kuponów zamieszczanych w „Gazecie Wyborczej Płock” i „Tygodniku Płockim” bądź za pomocą SMS-ów. W poszczególnych kategoriach zwycięzcą zostaje ta osoba, która otrzymała najwięcej głosów w sumie.
5. Plebiscyt organizowany jest na terenie, gdzie wydawane są „Gazeta Wyborcza Płock” i „Tygodnik Płocki”.
6. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Gali Sportu, 22 lutego 2018 roku.
7. O przebiegu Plebiscytu, nominacjach i innych ważnych wydarzeniach na bieżąco informuje w tekstach dziennikarskich „Gazeta Wyborcza Płock” i „Tygodnik Płocki”.
8. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu sprawuje Kapituła.
9. Głosów w plebiscycie nie mogą oddać pracownicy Organizatora, pracownicy a także te osoby, które biorą udział w organizowaniu Plebiscytu, wraz z członkami ich najbliższych rodzin (rodzice, mąż, żona, dzieci, wnuki). Osoby te zobowiązane są do zachowania tajemnicy we wszystkich kwestiach związanych z Plebiscytem.
10. Głosy (czy to SMS-owe, czy kuponowe) mogą oddać m.in. spokrewnieni z nominowanymi.
§ 2
Przebieg procesu nominacyjnego i głosowanie
1. Wyborem nominacji w poszczególnych kategoriach zajmuje się Kapituła.
2. Kapituła wybiera kandydatów do tytułu sportowca i trenera 2018 roku.
3. Nominacje Kapituły drukowane są przez Organizatora. Obok nominacji każdorazowo zamieszczony jest specjalny kupon, za pomocą którego głosują czytelnicy, a także informacja, w jaki sposób można głosować SMS-owo. O terminie drukowania kuponów i ich liczbie decyduje Organizator. Przyjmuje się, że kupony drukowane są w numerach Gazety Wyborczej  Płock  i Tygodnika Płockiego.
4. Każdy czytelnik może wysłać nieograniczoną liczbę kuponów i SMS-ów.
5. Czytelnik może głosować na różnych kandydatów wybranych przez siebie. Głos jest ważny, jeśli kandydat jest na liście.
6. Kupony należy nadsyłać bądź przynosić do redakcji do dnia, które wskaże Organizator. Ta sama zasada dotyczy SMS-ów.
7. Liczeniem głosów zajmują się osoby wytypowane przez Organizatora.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych na kuponach przez telefoniczne skontaktowanie się z głosującym.
9. Organizator zastrzega sobie prawo także do kontaktu z głosującymi SMS-owo w celu ustalenia ich danych osobowych.
§ 3
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia kolejnej edycji Plebiscytu na łamach „Gazety Wyborczej Płock” i „Tygodnika Płockiego”.
2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator, uwzględniając obowiązujące przepisy prawa.
Jak głosować?
Kupon
Najpopularniejszego Sportowca i Trenera 2017 roku wybieramy za pomocą kuponów w Gazecie Wyborczej Płock i Tygodniku Płockim. W „Wyborczej” drukujemy je codziennie (od poniedziałku do piątku) do 15 lutego. W kategorii zawodników i trenerów można wybrać tylko po jednej kandydaturze. Aby głos był ważny, trzeba wpisać nazwisko sportowca i nazwisko trenera, którzy powinni zostać Sportowcem Roku 2018 w Płocku i Trenerem Roku 2018 w Płocku. Głosujący musi też podać swoje imię i nazwisko oraz nr telefonu. Jedna osoba może wypełnić dowolną liczbę kuponów.
W „TP” kupony ukażą się w każdy kolejny wtorek: 22 i 29 stycznia oraz 4 i 11 lutego Oddajemy jeden głos na sportowca i jeden na trenera stawiając przy wybranym kandydacie krzyżyk. Kupon będzie ważny, gdy oprócz oddania głosu na wybranych kandydatów, wypełnione zostaną także pola na wpisanie imienia i nazwiska, numeru telefonu kontaktowego. Tylko tak wypełnione kupony będą brane pod uwagę przy liczeniu głosów. Brak jakiejkolwiek wypełnionej pozycji automatycznie unieważnia głos.
Kupony będą przyjmowane w siedzibie redakcji Gazety Wyborczej Płock (ul. Królewiecka 12e) do 18 lutego do godz. 10 oraz Tygodniku Płockim (ul. Stary Rynek 27) do 15 lutego do godz. 15. Można je również przesłać pocztą. Decyduje data stempla pocztowego.
SMS
Każdy kandydat do tytułu „Sportowca i Trenera Roku 2018 w Płocku” ma przypisany kod. Chcąc oddać głos w plebiscycie na swojego sportowca, należy wysłać SMS pod numer 71051 (koszt SMS-a 1,23 zł z VAT) w treści wpisując TPS (kropka) Kod kandydata, np. TPS.50
Chcąc zagłosować za swojego trenera, należy wysłać SMS pod numer 71051 (koszt SMS-a 1,23 zł z VAT) w treści wpisując TPT (kropka) Kod kandydata, np. TPT.55
Z jednego numeru telefonu można wysłać dowolną liczbę wiadomości SMS. Głosowanie trwa do 17 lutego do godz. 23.59.