Zasłużony dla Sierpca

Kilkudziesięcioletnia działalność zawodowa i społeczna na rzecz Sierpca, mnóstwo projektów, akcji charytatywnych. To w skrócie dorobek Marka Chrzanowskiego, który otrzymał właśnie najwyższe wyróżnienie przyznawane przez władze miasta Medal „Zasłużony dla Miasta Sierpc”.
Medal wręczono tradycyjnie podczas sesji rady miejskiej. Jak zaznaczał burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński, było to podziękowanie za pracę na rzecz sierpeckiej oświaty, ale także samorządu miasta.
Pracę zawodową Marek Chrzanowski rozpoczął w 1970 r. jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Sokołowym Kącie i Grąbcu. Następnie w latach 1978–1984 był zastępcą gminnego dyrektora Zespołu Szkół w Zawidzu, zaś od 1984 r. do 1990 r. inspektorem oświaty i wychowania. W latach 1990–2003 pełnił funkcję starszego wizytatora Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie – Delegatura w Płocku. Od 2006 r. był dyrektorem Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sierpcu. W latach 2001–2013 był ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego nauczycieli w zakresie historii, wiedzy o społeczeństwie i religii. Przez wiele lat pełnił nadzór pedagogiczny nad szkołami Sierpca oraz powiatu.
W dorobku zawodowym Marek Chrzanowski wiele lat pracy poświęcił na rzecz sierpeckiego samorządu. Rozpoczynał w 1994 roku i do chwili obecnej jest radnym Rady Miasta Sierpc. W latach 2006–2014 był przewodniczącym rady miejskiej. W czasie tych lat w poszczególnych kadencjach pełnił także funkcje zastępcy przewodniczącego komisji oświaty (w latach 1994–1998), następnie przewodniczącego tejże komisji (w latach 1998–2002). W kolejnej kadencji przewodniczył Komisji Rewizyjnej. Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sierpc. W tym czasie działalności Marek Chrzanowski był inicjatorem bądź akceptującym takie projekty jak np. budowa krytej pływalni w Sierpcu (1998), budowa nowej oczyszczalni ścieków (1998), budowa wysypiska śmieci w Rachocinie włącznie z rozbudową i modernizacją (2006–2010), modernizacja wszystkich placówek oświatowych w Sierpcu (1994–2014), budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu (2003), rozbudowa i modernizacja Centrum Kultury i Sztuki (2012). Z jego inicjatywy w Sierpcu rozpoczęła się budowa parkingów na osiedlu Jana Pawła II oraz chodników i ulic w mieście. To wszystko, jak zaznaczał Marek Chrzanowski, udało się zrealizować przy współpracy i wsparciu przyjaznych radnych wszystkich kadencji.
Przyznane odznaczenie to jedno z wielu, jakie odebrał Marek Chrzanowski. Za swoją pracę był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi (1986), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1989), Medalem „Za zasługi dla Województwa Płockiego” (1983), czy Medalem im. Henryka Jordana, nadanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci „Za zasługi dla rozwoju opieki zdrowotnej i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży”. Ponadto był nagradzany przez ministra edukacji narodowej i kuratora oświaty.

rad

Zobacz kolejny artykuł

Licealiści z Sierpca walczą o indeksy

Czwórka uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. mjra H. Sucharskiego w Sierpcu wystartowała w finale Ogólnopolskiego Konkursu …