Usły­sze­li za­rzu­ty, sta­ną przed są­dem

Dwóch mło­dych miesz­kań­ców po­wia­tu to­ruń­skie­go usły­sza­ło za­rzu­ty kra­dzie­ży pa­li­wa z jed­nej ze sta­cji w gmi­nie Szczu­to­wo. Te­raz za swo­je za­cho­wa­nie od­po­wie­dzą przed są­dem w Sier­pcu.

Sier­pec­cy po­li­cjan­ci za­trzy­ma­li dwóch mło­dych miesz­kań­ców po­wia­tu to­ruń­skie­go, któ­rzy ukra­dli pa­li­wo z jed­nej ze sta­cji pa­liw w gmi­nie Szczu­to­wo. Męż­czyź­ni za­tan­ko­wa­li swo­je bmw i od­je­cha­li. Pra­cow­nik sta­cji wez­wał na po­moc po­li­cję. Po­szu­ki­wa­nia­mi za­ję­ły się wszyst­kie pa­tro­le peł­nią­ce służ­bę. Po kil­ku­na­stu mi­nu­tach w Sier­pcu mun­du­ro­wi wy­pa­trzy­li po­dej­rza­ne bmw.

– Sa­mo­chód miał wpraw­dzie in­ne nu­me­ry re­je­stra­cyj­ne, niż po­dał nam świa­dek, ale spra­wa szyb­ko się wy­jaś­ni­ła. W ba­gaż­ni­ku au­ta po­li­cjan­ci zna­le­źli tab­li­ce re­je­stra­cyj­ne z Wło­cław­ka, któ­ry­mi spraw­cy po­słu­ży­li się pod­czas kra­dzie­ży. Po­li­cjan­ci zna­le­źli tak­że przed­mio­ty, któ­re mog­ły być uży­te do po­peł­nie­nia prze­stęp­stwa. By­ły to dwie sztu­ki no­życ do cię­cia me­ta­lu, ko­mi­niar­ka i rę­ka­wi­ce – mó­wi ofi­cer pra­so­wy sier­pec­kiej po­li­cji sierż. sztab. Krzysz­tof Ko­sio­rek.

Po­dej­rza­ni to dwaj miesz­kań­cy po­wia­tu to­ruń­skie­go w wie­ku 24 i 26 lat. Obaj usły­sze­li za­rzut kra­dzie­ży pa­li­wa i po­sia­da­nia na­rzę­dzi, któ­re mog­ły po­słu­żyć do po­peł­nie­nia prze­stęp­stwa. Po­nad­to kie­row­ca usły­szał za­rzut po­słu­gi­wa­nia się skra­dzio­ny­mi tab­li­ca­mi re­je­stra­cyj­ny­mi. Te­raz obaj męż­czyź­ni sta­ną przed są­dem.    (jac)

Zobacz kolejny artykuł

Mazowieckie święto plonów

W Muzeum Wsi Mazowieckiej odbędą się tegoroczne dożynki Województwa Mazowieckiego Diecezji Płockiej i Powiatu Sierpeckiego. …

Integracja, zabawa i folklor

W Muzeum Wsi Mazowieckiej Po raz jedenasty w sierpeckim skansenie odbyło się wyjątkowe spotkanie. Kilkaset …