Sierpecka rada bez rewolucji

Wstęp­ne da­ne do­ty­czą­ce wy­bo­ru do ra­dy mia­sta po­ka­zu­ją, że w wię­kszo­ści za­sią­dą tu po­now­nie do­tych­cza­so­wi sa­mo­rzą­dow­cy. Do wal­ki o 15 man­da­tów sta­nę­ło 79 kan­dy­da­tów. Gło­so­wa­ło na nich 15 437 wy­bor­ców.

W czte­rech okrę­gach swo­ich kan­dy­da­tów wy­sta­wi­ło 10 ko­mi­te­tów wy­bor­czych, za­re­je­stro­wa­nych by­ło 28 list wy­bor­czych. W okrę­gu nr 1 man­dat rad­ne­go za­pew­ni­li so­bie: Je­rzy Sta­chur­ski (KWW „Ak­tyw­ne Cen­trum” – 715 gło­sów), Da­riusz Ma­la­now­ski (KWW Zgo­da w Sa­mo­rzą­dzie – 596 gło­sów), Sła­wo­mir Ja­wo­row­ski (KWW Zgo­da w Sa­mo­rzą­dzie – 477 gło­sów), Krzysz­tof Ru­dow­ski (KWW Zgo­da w Sa­mo­rzą­dzie – 434 gło­sy), Adam Ma­li­now­ski (KWW „Ak­tyw­ne Cen­trum” – 415 gło­sów). Z okrę­gu wy­bor­cze­go nr 2 miej­sce w ra­dzie miej­skiej ma­ją: Sła­wo­mir Ło­jek (KWW Zgo­da w Sa­mo­rzą­dzie – 768 gło­sów), Ma­rek Chrza­now­ski, prze­wod­ni­czą­cy Ra­dy Miej­skiej po­przed­niej ka­den­cji (KWW Sier­pec­kie Po­ro­zu­mie­nie Sa­mo­rzą­do­we 2006 – 591 gło­sów), Bar­ba­ra Gil (KWW Nie­za­leż­ni w Sa­mo­rzą­dzie – 486 gło­sów), Zdzi­sław Du­mow­ski (KWW „Ak­tyw­ne Cen­trum” – 384 gło­sy). Gło­sa­mi wy­bor­ców z okrę­gu nr 3 pra­cę w ra­dzie miej­skiej w naj­bliż­szej ka­den­cji za­sią­dą: Wie­sław Ry­piń­ski (KWW Sier­pec­kie Po­ro­zu­mie­nie Sa­mo­rzą­do­we 2006 – 533 gło­sy), Ka­zi­mierz Czer­miń­ski (KWW Nie­za­leż­ni w Sa­mo­rzą­dzie – 526 gło­sów), Ja­nusz Bu­czyń­ski (KWW Pra­wo i Spra­wie­dli­wość – 487 gło­sów), Woj­ciech Miel­cza­rek (KWW „Ak­tyw­ne Cen­trum” – 431 gło­sów), Ma­ria Szklar­ska (KWW Sier­pec­kie Po­ro­zu­mie­nie Sa­mo­rzą­do­we 2006 – 414 gło­sów). W okrę­gu nr 4, spoś­ród czte­rech ubie­ga­ją­cych się o man­dat rad­ne­go kan­dy­da­tów, wy­grał Zbi­gniew Mro­czkow­ski, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Ra­dy Miej­skiej po­przed­niej ka­den­cji (KWW Sier­pec­kie Po­ro­zu­mie­nie Sa­mo­rzą­do­we 2006 – 319 gło­sów).             rad

Zobacz kolejny artykuł

Niedziela Palmowa w skansenie

Na wyjątkowe świętowanie w atmosferze dawnej, tradycyjnej wsi mazowieckiej zaprasza Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. …