Dodatkowe – 3 zł

Od nowego roku szkolnego zmienią się opłaty za zajęcia dodatkowe prowadzone w miejskich przedszkolach. Radni ustalili, że za każdą dodatkową godzinę zajęć rodzice zapłacą 3 zł.
Na ulgi i zwolnienia mogą liczyć rodziny będące w trudnej sytuacji ekonomicznej, rodzice dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, pobierający zasiłek rodzinny, samotnie wychowujący dziecko oraz rodziny wielodzietne. Pozostali za godzinę zajęć dodatkowych (przekraczających bezpłatny pięciogodzinny czas pobytu w placówce) zapłacą 0,22% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Co daje w zaokrągleniu 3 zł, przy rzeczywistym koszcie takiej godziny wynoszącym 6,6 zł.
Łączny koszt zajęć dodatkowych to kwota ponad 970 tys. zł. Jak podkreślali radni, z analizy zebranych danych wynika, że w nowym roku szkolnym dzieci skorzystają z ok. 146 tys. godzin zajęć dodatkowych. Koszt jednej godziny zajęć dodatkowych wyniesie zatem około 6,6 zł. – Ustalona w przedmiotowej uchwale kwota opłaty za zajęcia dodatkowe stanowi mniej niż połowę rzeczywistego kosztu jej realizacji. Zatem pozostała suma za każdą godzinę zajęć dodatkowych jest dopłacana z budżetu – wyjaśniali decyzję o nowych stawkach za godzinę zajęć dodatkowych radni miejscy.
W nowym roku szkolnym, jak wynika z przeprowadzonej analizy wydatków bieżących, przedszkola na realizację swoich zadań wydadzą ponad 3,2 mln zł, dotacja z budżetu miejskiego wyniesie ponad 2,9 mln zł. Co oznacza, że samorząd z własnych dochodów pokrywa 90% kosztów opieki przedszkolnej w sierpeckich przedszkolach. Na zapewnienie bezpłatnej, pięciogodzinnej opieki dzieciom z miejskiego budżetu zagwarantować trzeba ponad 1,93 mln zł. W przeliczeniu na jedno dziecko daje to rocznie kwotę 4129,02 zł. W przypadku dzieci korzystających z opieki w poza pięciogodzinnym wymiarze opieka nad jednym przedszkolakiem rocznie to prawie 6200 zł, nie licząc wyżywienia.    rad

Zobacz kolejny artykuł

Pierwszy taki zlot w Sierpcu

Jedenaście najlepszych food trucków, a na nich pyszności pozwalające poznawać i smakować dania z różnych …