Najnowsze informacje

REGULAMIN KONKURSU

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Konkurs będzie prowadzony pod nazwą VOLTAREN
1.2.Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej “Organizatorem” jest Dziennikarsko-Wydawnicza Spółdzielnia Pracy “AKAPIT” – Tygodnik Płocki, 09-400 Płock, Pl. Stary Rynek 27, NIP: 774-000-36-31.
1.3.Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do przeprowadzenia konkursu zapewnia Spółka BILD PRESSE POLSKA sp. z o.o. sp.k. (90-539 Łódź, ul. Żwirki) – zwana dalej “Koordynatorem Technicznym”.
1.4. Konkurs trwać będzie w dniu 31.12.2013 r. w godz. 17.00–20.00 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywanie reklamacji zakończą się do dnia 14.01.2014 r.
1.5. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
1.6.Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:
– z akceptacją regulaminu konkursu,
– ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
– z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
1.7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy firmy BILD PRESSE POLSKA Sp. z o.o. sp.k., a także ich małżonkowie i krewni w linii prostej.
1.8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią
promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej (z wyjątkiem osób wymienionych w punkcie 1.7. Regulaminu).
2.2 Konkurs polega na nagrodzeniu pierwszych 5 Uczestników, którzy w czasie trwania konkursu w wyznaczony dzień i o wyznaczonej porze prześlą Organizatorowi prawidłową odpowiedź (jedną z trzech podanych, oznaczonych literami A,B,C) na zadane pytanie.
2.3 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
2.3.1 Wysłanie SMS z odpowiedzią o treści VOLTAREN.numer odpowiedzi na pytanie konkursowe (liczy się tylko prawidłowa odpowiedź) na numer 72601 (koszt SMS-a 2,46 zł z VAT) w dniu 31 grudnia 2013 roku od godz. 17.00 do 20.00.
2.4 W SMS-ie konkursowym dopuszcza się użycie tylko dużych liter. SMS konkursowy może zawierać łącznie maksimum 160 znaków. Bez użycia polskich znaków. Nie biorą udziału w Konkursie wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, treści obsceniczne, rasistowskie, lub inne treści naruszające powszechnie uznane normy społeczne.
2.5 Z jednego numeru telefonu można wysłać w danym dniu nieskończoną liczbę SMS-ów.
2.6. W odpowiedzi na każdy wysłany prawidłowy SMS konkursowy, będzie odsyłany SMS zwrotny potwierdzający zgłoszenie udziału w konkursie. SMS zwrotny odsyłany będzie automatycznie po zarejestrowaniu prawidłowego SMS-a w systemie SMS, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od godziny zarejestrowania zgłoszenia w systemie SMS. Treść SMS-a zwrotnego: “Dziękujemy za zgłoszenie w konkursie”. W przypadku przysłania błędnej treści, uczestnik zostanie o tym powiadomiony w SMS-ie zwrotnym.
2.7. Odpowiedź na pytanie konkursowe, o którym mowa w pkt. 2.2:
2.7.1. musi być prawidłowa, przesłana w formie litery zapisanej wielką literą, poprzedzona prefiksem VOLTAREN., bo tylko taka będzie brana pod uwagę przy wyłonieniu zwycięzców konkursu
2.7.2. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści
sprzecznych z prawem,
2.7.3. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących produktów promocyjnych,
2.7.4 nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku,
2.8. W Konkursie uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą internetu.
2.9. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o zarejestrowaniu prawidłowego SMS-a w systemie SMS, należy przez to rozumieć wpływ SMS-a na serwer systemu teleinformatycznego wyspecjalizowanego podmiotu przyjmującego SMS-a w imieniu Organizatora.
2.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem których Uczestnicy przesyłają SMS.
2.11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system SMS, treści przesyłane SMS-em, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.
2.12. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach Konkursu.
2.13. Organizator nie zwraca kosztów wysłania SMS osobom, których SMS nie dotarł w wyznaczonym terminie lub dotarł, ale został potraktowany jako zgłoszenie nieprawidłowe.
2.14. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie, jak również podania adresu zamieszkania i numeru
telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród wymienionych w pkt. 3.
3. PULA NAGRÓD W KONKURSIE
3.1 Nagrodami w Konkursie są:
3.1.1 5 zestawów o wartości 80 zł. W skład każdego zestawu wchodzą: mata do ćwiczeń, piłeczka, bidon, poradnik zdrowotny i koszulka.
4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE
4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaje 5 osób, które jako pierwsze we wskazanym dniu i o wskazanym czasie wyślą SMS z poprawną odpowiedzią na pytanie konkursowe.
4.2. Odpowiedź na pytanie konkursowe zostanie przyjęta 31 grudnia 2013 roku w godz. 17.00–20.00.
Zadaniem uczestnika będzie wybór prawidłowej odpowiedzi (jednej z trzech) na zadane pytanie.
4.3. Wyniki Konkursu będą dostępne w siedzibie Organizatora.
4.4. Zwycięzcy nagród będą powiadamiani przez Organizatora o wygranej SMS-em na numer, z którego wysłano prawidłową odpowiedź w odpowiednim czasie, 31 grudnia, zaraz po zakończeniu konkursu.
4.5. Nagrody będzie można odebrać w redakcji Tygodnika Płockiego, Stary Rynek 27, II piętro od pon. do piątku w godz. 8-15, przez miesiąc od otrzymania informacji o wygranej.
4.6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4.7. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego. Wygranej nagrody nie można zamienić na inną.
4.8. Regulamin nie zwalnia Uczestników Konkursu z ciążących na nich obowiązków publicznoprawnych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
4.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn nieleżących po jego stronie.
4.14. Nagrody nieodebrane w terminie ulegają przepadkowi na rzecz Organizatora – Tygodnika Płockiego.
4.15. Odbiór nagród Zwycięzca pokwituje przy odbiorze w redakcji Tygodnika Płockiego. Doręczenie nagrody do rąk osoby zamieszkującej pod adresem wskazanym przez Zwycięzcę i podpisanie potwierdzenia odbioru uznaje się za skuteczne wydanie nagrody. W momencie przekazania nagrody Zwycięzca (lub inna osoba odbierająca wskazana w tym punkcie) stają się odpowiedzialni za nagrodę, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które będą miały miejsce po odebraniu nagrody, a będą dotyczyć bezpośrednio lub pośrednio tej nagrody.
4.16. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku do Uczestnika, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z regulaminem po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.
5. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
5.1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczęcia konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania nagród. Reklamacje, które wpłyną po dniu 7.01.2014 r. nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.
5.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres redakcji .
5.3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.
5.4. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne i wiążące. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji telefonicznie.
5.5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na Witrynie.
6.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
6.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i warunków Konkursu w czasie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu. Wszyscy uczestnicy Konkursu zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na stronie Organizatora oraz poprzez wysłanie informacji SMS do wszystkich Uczestników Konkursu na numery telefonów, z których dokonano zgłoszenia udziału w Konkursie.
6.4. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
6.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.
6.6. Operatorzy telekomunikacyjni odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.

Zobacz kolejny artykuł

Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Konkurs będzie prowadzony pod nazwą “Poznaj prawdziwy smak Indii” 1.2.Podmiotem urządzającym …

Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Napisz recenzję”. 1.2.Podmiotami urządzającym konkurs zwanymi …