Pieniądze na drogi

Jeszcze do piątku, 15 września Mazowiecki Urząd Wojewódzki czeka na wnioski od samorządów na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.
Nabór wniosków jest prowadzony w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019” i dotyczy 2018 r. Każda gmina może złożyć jeden wniosek i otrzymać środki na jedno zadanie inwestycyjne, natomiast powiaty – dwa wnioski na realizację dwóch zadań. Dofinansowanie może wynieść do 50 proc. kosztów zadania, maksymalnie 3 mln zł.
Wnioski będą oceniane przez komisję. Kryteria oceny to m.in. znaczenie zadania dla infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu, wpływ na poprawę dostępności komunikacyjnej, w szczególności do instytucji publicznych i świadczących usługi publiczne (w szczególności w zakresie zdrowia), instytucji istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli oraz do lokalnych ośrodków gospodarczych, dostępności komunikacyjnej na obszarach wiejskich oraz poprawę infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby transportu zbiorowego.
Do 27 października ogłoszone zostaną listy wniosków odrzuconych formalnie oraz zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, natomiast ogłoszenie wstępnych list rankingowych nastąpi do 13 listopada.
Wnioski można składać do 15 września w kancelarii ogólnej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pokój nr 38, wejście B) lub wysłać na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (decyduje data wpływu).
W 2016 r. w ramach programu zrealizowano 73 zadania obejmujące łącznie ponad 182 km dróg, z czego ponad 108 km stanowiły drogi powiatowe, a ponad 74 km drogi gminne. Natomiast w 2017 r. do programu zakwalifikowano łącznie 44 wnioski, dotyczące 20 dróg powiatowych i 24 dróg gminnych. Dofinansowanie w wysokości ok. 76,5 mln zł pozwoli na budowę lub przebudowę ponad 110 km dróg lokalnych.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór wniosków znajdują się na stronie internetowej www.mazowieckie.pl pod banerem „Programy Przebudowy Dróg Lokalnych”.

(gsz)

Zobacz kolejny artykuł

Kto doi krowy? Roboty!

Rolnictwo to bardzo szybko rozwijająca się dziedzina gospodarki. Jednak wielu z nas nie ma pojęcia …