Najnowsze informacje

Rozwój opieki medycznej z unijnym wsparciem

Jeszcze przez miesiąc podmioty lecznicze oraz samorządy mogą ubiegać się o fundusze na zakup sprzętu medycznego do podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Łączne dofinansowanie w ramach dwóch naborów wyniesie blisko 92 mln zł.

Wsparcie będzie można uzyskać także na usuwanie barier architektonicznych oraz dostosowanie placówek medycznych do potrzeb osób starszych. Wnioskodawca będzie mógł przeprowadzić niezbędne remonty, modernizację oraz przebudowę pomieszczeń. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt oraz urządzenia medyczne, w tym aparatura wysokospecjalistyczna.

Realizowane projekty powinny podnosić standard opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej oraz specjalistycznej.

Potrzeby w służbie zdrowia są ogromne. W minionej perspektywie na rozwój szpitali, zakup nowoczesnego sprzętu medycznego oraz informatyzację placówek medycznych wydaliśmy ok. 408 mln zł. Przed nami kontynuacja tych działań. Do wzięcia jest blisko 92 mln zł. Zachęcam do ubiegania się o te środki – mówi Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.

W konkursach mogą wziąć udział podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, JST, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST, ich związki i stowarzyszenia. Projekty mogą być realizowane w partnerstwie. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80%.

Ile środków otrzymał Twój region z RPO WM 2014-2020?
Do chwili obecnej subregion płocki otrzymał na realizację 82 umów dofinansowanie o wartości blisko 250,8 mln zł. Są to m.in. takie projekty jak: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”, „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego”, „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego” czy „Aktywizacja społeczno-zawo-dowa osób wykluczonych w powiecie płockim”.

Gdzie szukać informacji?
Organizatorem konkursów jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Ogłoszenia dotyczące naborów z Działania 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, znajdziesz na: www.funduszedlamazowsza.eu. Zapraszamy również do kontaktu z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Euro-pejskich zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, infolinia: 801 101 101 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora), lub Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Płocku przy ul. Kolegialnej 19, tel. 22 542 27 14, e-mail: punkt_plock@mazowia.eu. Nie zwlekaj. Fundusze europejskie są naprawdę w Twoim zasięgu!

Kampania współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zobacz kolejny artykuł

41% ludzi przeżycia ceni bardziej od przedmiotów. Jakie to prezenty?

Pod koniec roku 2017, jeden ze sklepów oferujących karty prezentowe przeprowadził badanie dotyczące świątecznych upominków. …

Agencja pracy – skuteczna pomoc w rekrutacji

Poszukiwanie pracowników staje się coraz trudniejszym zadaniem. Na rynku pracy w Polsce coraz częściej borykamy …