Zadłużenie zmaleje?

Gostynińscy radni przyjęli budżet na rok 2013. Dochody bieżące budżetu miasta przewidziano na kwotę 47 mln 505 tys. zł, a wydatki na kwotę 42 mln 200 tys. zł. Wydatki to realizacja zadań własnych i zleconych oraz wydatki bieżące. Nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek. Za przyjęciem takiej wersji budżetu głosowało 10 radnych, a 2 wstrzymało się od głosu.
Podczas sesji w dniu 28 grudnia 2012 r. asystent ds. finansowych Wiesława Pilichowicz wyjaśniała, że pierwotny projekt budżetu opracowany został przed dniem 19 grudnia 2012 r., a więc zanim wpłynęła kwota 13 mln 646 tys. zł. Kwota ta pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 – na realizację Centrum Handlowego po byłym Budopolu. Zapowiedziała też dużą zmianę w budżecie, ale dopiero w styczniu 2013 roku. Do projektu budżetu wejdzie dodatkowe zadanie inwestycyjne na ulicy Bierzewickiej, będą też dodatkowe środki w wysokości 740 tys. zł z WFOŚiGW w Warszawie, z refundacji za wykonaną termomodernizację budynków Miejskiego Przedszkola nr 2 i Miejskiego Centrum Kultury.
Z zapowiedzi wynikało także, że zmieni się wielkość zadłużenia miasta do 53 proc., a docelowo do 40 proc. Wcześniejszy wysoki wskaźnik zadłużenia wynikał ze zmian w zaliczaniu wierzytelności do zadłużenia. W wypadku Gostynina wierzytelnością tą była kwota przeznaczona na budowę MCH „Stara Betoniarnia”. Uchwałę budżetową przyjęto 10 głosami „za” i 2 wstrzymującymi: Agnieszki Korajczyk-Szyperskiej i Andrzeja Robackiego.
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013– 2045 oraz projekt uchwały budżetowej miasta Gostynina na rok 2013 zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Szczegóły na temat projektu budżetu na rok 2013 rok znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostynina, dostępnym na stronie: www.gostynin.pl.
Podczas ostatniej w starym roku sesji jej uczestnicy mogli wysłuchać sprawozdania burmistrza Włodzimierza Śniecikowskiego o wykonanych w mijającym roku inwestycjach oraz wykonaniu dochodów i wydatków budżetu miasta. Do najważniejszych burmistrz zaliczył m.in. uruchomienie mediów (gaz, CO, ciepła woda) w dwóch budynkach mieszkalnych przy ul. Kościuszkowców i Krośniewickiej, wykonanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. S. Żeromskiego, torami kolejowymi, ul. A. Czapskiego i obwodnicą miasta Gostynina, przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i obiektów należących do Gostynina miejskich jednostek organizacyjnych i spółek – podpisanie umowy z PGE Obrót SA oddział z siedzibą w Skarżysku Kamiennej.
Jeśli chodzi o inne zamówienia publiczne, to m.in. wiadomo już, że w Gostyninie prowadzone będą w 2013 r. zajęcia edukacyjne dla uczniów klas I–III szkół podstawowych w ramach projektu „Moja droga do sukcesu” (współfinansowane ze środków UE). Poza tym podpisano umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych w Kotliskach koło Kutna na zapewnienie opieki dla bezdomnych zwierząt domowych z terenu miasta Gostynina w roku 2013.
Burmistrz wymieniał także dodatkowe źródła finansowania inwestycji, na przykład dofinansowanie projektu „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych po byłym PPEB Budopol – Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego wraz z otoczeniem”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z umową całkowita wartość projektu wynosi 20 mln 172 tys. 555 zł i 39 gr, dofinansowanie z EFRR to kwota 17 mln 146 tys. 672 zł i 8 gr. Został też sporządzony i złożony do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie wniosek o płatność do umowy na dofinansowanie projektu „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych po byłym PPEB Budopol – Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego wraz z otoczeniem” – na kwotę 13 mln 646 tys. 774 zł i 44 gr. Poza tym w 2013 r. miasto starać się będzie o dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego i termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ulicach 3 Maja 30 i ulicy Parkowej nr 1, 2, 4, 6.
Ponadto na sesji w dniu 28 grudnia radni podjęli uchwałę dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012–2045. Jest ona niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, której płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. Odnosi się to do takich przedsięwzięć, jak: dzierżawa systemu telekomunikacyjnego, budowa budynków mieszkalnych przy ulicach Krośniewickiej, Kościuszkowców i Targowej.
Zmniejszono też limit wydatków w 2012 r. na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1”. Poza tym zmniejszono limity wydatków na realizację przedsięwzięcia „Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007–2013 Projekt Termy Gostynińskie – Budowa Centralnego Parku Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku »Termy Gostynińskie« w latach 2012–2013”. Skrócono także do 2020 roku okres całkowitej spłaty wierzytelności i skorygowano kwoty długu w latach 2012–2027, dotyczącego rewitalizacji terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin.     (eg)

Zobacz kolejny artykuł

637 lat temu Gostynin otrzymał prawa miejskie

8 marca Roku Pańskiego 1382 książę piastowski Siemowit IV nadał Gostyninowi prawa miejskie. Jednak sam …