Połowa rady dla nowych

W go­sty­niń­skim Ra­tu­szu man­da­ta­mi po­dzie­li­li się prak­tycz­nie pół na pół no­wi i do­tych­cza­so­wi rad­ni.

W skła­dzie obec­nej ra­dy zna­le­źli się po­now­nie rad­ni po­przed­niej ka­den­cji: Ar­ka­diusz Gór­ski (SLD), Cze­sław Jaś­kie­wicz (KWW Go­sty­niń­ska Wspól­no­ta Sa­mo­rzą­do­wa), Agniesz­ka Ko­raj­czyk – Szy­per­ska (KWW Po­ro­zu­mie­nie Zie­mi Go­sty­niń­skiej), Ma­rek Mał­kow­ski (KWW Go­sty­niń­ska Wspól­no­ta Sa­mo­rzą­do­wa), An­drzej Nyc­kow­ski (KWW Go­sty­niń­ska Wspól­no­ta Sa­mo­rzą­do­wa), Li­dia Pa­wi­kow­ska (KWW Po­ro­zu­mie­nie Zie­mi Go­sty­niń­skiej), An­drzej Re­der (KWW Po­ro­zu­mie­nie Zie­mi Go­sty­niń­skiej), An­drzej Ro­bac­ki (PSL), Jo­lan­ta Sy­ska – Szym­czak (KWW Go­sty­niń­ska Wspól­no­ta Sa­mo­rzą­do­wa). Gło­sa­mi wy­bor­ców do ra­dy miej­skiej na naj­bliż­szą ka­den­cję wesz­li tak­że: Ur­szu­la Pie­nią­żek (KWW Go­sty­niń­ska Wspól­no­ta Sa­mo­rzą­do­wa), Ta­de­usz Ło­sie­wicz (SLD), Zbi­gniew Ja­ku­ba­szek (KWW Go­sty­niń­ska Wspól­no­ta Sa­mo­rzą­do­wa), Pa­weł Ka­li­now­ski (KWW Po­ro­zu­mie­nie Zie­mi Go­sty­niń­skiej), Arkadiusz Szul­czew­ski (KWW Po­ro­zu­mie­nie Zie­mi Go­sty­niń­skiej), Mał­go­rza­ta Ko­stun (KWW Sie­mo­wit IV).             rad

Zobacz kolejny artykuł

Muszą się przebudzić

Dzienny Punkt Wsparcia Osób Uzależnionych i Ich Rodzin „Przebudzenie”, to nowa placówka o charakterze pomocowym. …