fot. Urząd Miasta Gostynina

Nauczyciele po awansie

W Urzędzie Miasta Gostynina burmistrz Paweł Kalinowski wręczył akty mianowania trojgu nauczycielom, którzy osiągnęli kolejny stopień awansu zawodowego. Wcześniej wykazali się oni wiedzą teoretyczną oraz dorobkiem praktycznym, który umożliwił im awans.
Burmistrz Paweł Kalinowski wręczył akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego trojgu nauczycielom z miejskich placówek oświatowych. Otrzymali je: Anna Kaźmierczak z Miejskiego Przedszkola nr 2 z Oddziałem Integracyjnym, Karolina Płaszaj ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte i Krzysztof Malinowski z Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia.
Akty zostały wręczone po przyjęciu ślubowania. Nauczyciele zobowiązali się między innymi „rzetelnie pełnić powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej”. Nauczycielom gratulowała Grażyna Pączek, inspektor ds. oświaty.
Wszyscy nowo mianowani nauczyciele zdali wcześniej wymagany przepisami egzamin, przed komisją egzaminacyjną powołaną przez burmistrza miasta. (eg)

Zobacz kolejny artykuł

List do uczniów

W ubiegłym tygodniu, gdy ten numer „TP” oddawano do druku, w szkołach gostynińskich wciąż trwał …