Muszą się przebudzić

Dzienny Punkt Wsparcia Osób Uzależnionych i Ich Rodzin „Przebudzenie”, to nowa placówka o charakterze pomocowym. Pod koniec maja oficjalnie otwarto ją w Gostyninie przy ul. 3. Maja 30.

Nie da się ukryć, że uzależnienia to jeden z głównych problemów współczesnego społeczeństwa. Wiadomo, że każde uzależnienie to nabyty stan zaburzenia zdrowia psychicznego i fizycznego, który charakteryzuje się okresowym lub stałym przymusem wykonywania określonej czynności lub zażywania psychoaktywnej substancji chemicznej. Termin „uzależnienie” jest stosowany m.in. w odniesieniu do takich zaburzeń psychicznych, jak uzależnienie od narkotyków (narkomanii), leków (lekomanii), alkoholu (alkoholizmu) czy papierosów.
W szerszym rozumieniu termin „uzależnienie” stosowany jest także w odniesieniu do wielu innych przymusowych zachowań m.in. kompulsywnych zakupów, oglądania telewizji, seksu, korzystania z gier hazardowych lub komputerowych czy też nadmiernego korzystania z internetu. Współczesna psychologia traktuje pojęcie „uzależnienie” szeroko i zakłada, że może ono obejmować także inne czynności, nad wykonywaniem których dana osoba utraciła kontrolę.

Alert TP
Alert TP

Główne objawy uzależnienia, występujące przy prawie każdym jego typie to: zachowanie szybko staje się nawykowe, jest częste, regularne i stereotypowe, to, że zabiera ono znaczną część czasu, jest przyczyną problemów zdrowotnych, finansowych, zawodowych, małżeńskich, ma charakter kompulsywny. Poza tym w przypadku uzależnienia trudno jest go zaprzestać trwale i całkowicie. Osoba uzależniona czuje wewnętrzny przymus powracania do nałogu. Poza tym po odstawieniu danej substancji lub zaprzestaniu kontaktu z nią ma miejsce tzw. zespół abstynencyjny. Każdy nałóg wpływa destrukcyjnie nie tylko na zdrowie osoby uzależnionej, ale również na zachowania społeczne. Z uzależnienia mogą wynikać kłopoty w pracy, rozpad związku małżeńskiego, zanik więzi rodzic – dziecko czy dziecko – dziecko. Co więcej, uzależnienia są również często przyczyną zachowań o charakterze kryminogennym.
To, że osoby uzależnione i ich rodziny potrzebują systematycznej pomocy i wsparcia, jest „oczywistą oczywistością”. Z myślą o takich osobach w Gostyninie od początku kwietnia działa Dzienny Punkt Wsparcia Osób Uzależnionych i Ich Rodzin „Przebudzenie”. Otwarto go oficjalnie pod koniec maja, z udziałem burmistrza miasta Pawła Kalinowskiego. Działa przy ul. 3 Maja 30, od poniedziałku do piątku, w godz. 17.00-20.00
Reklama

Punkt prowadzi firma „Zwrotnik. Profilaktyka, terapia, szkolenia” Renaty Brzezińskiej-Strzeleckiej. Firma ta została wyłoniona w drodze konkursu na realizację programu profilaktycznego pod nazwą „Uruchomienie i prowadzenie Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin”.
Renata Brzezińska-Strzelecka jest psychologiem i psychoterapeutą uzależnień, od dwóch lat współpracuje z Urzędem Miasta w zakresie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu. W ubiegłym roku zrealizowała nowatorski program ograniczania picia, który okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Program ten został również włączony w tegoroczne działania punktu „Przebudzenie”.
Otwarcie punktu „Przebudzenie” jest czymś ważnym dla społeczności Gostynina, ponieważ umożliwi kompleksową pomoc osobom jej potrzebującym. Przede wszystkim dlatego, że oferowana pomoc terapeutyczna jest nowatorska, dotąd niedostępna w Gostyninie. Pracujący w „Przebudzeniu” terapeuci to osoby z doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami, zajmujące się zawodowo pomaganiem osobom uwikłanym w proces uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Będą też wspierać rodziny i osoby współuzależnione.
W punkcie „Przebudzenie” proponuje się następujące formy pomocy:
1. Program ograniczania picia – adresowany do osób pijących alkohol szkodliwie i osób uzależnionych od alkoholu, które mają trudność z zaakceptowaniem całkowitej abstynencji i nie chcą lub nie mogą rozstać się z alkoholem. Dla takich osób nie ma powszechnie dostępnej oferty w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu. Wyjście poza paradygmat abstynencji daje szansę na stworzenie dla tych osób oferty pomocy, w wyniku której dla jednych sukcesem będzie ograniczenie picia, a inni zdecydują się na abstynencję.
2. Program redukcji szkód – skierowany do osób głęboko uzależnionych, wielokrotnie leczonych w programach nakierowanych na całkowitą abstynencję oraz mających trudności z utrzymaniem abstynencji. Celem tego programu jest poprawa stanu zdrowia i funkcjonowania psychicznego tych osób, wzmocnienie zachowań nakierowanych na poprawę wzoru picia, zwiększenie kompetencji życiowych pozwalających na zabezpieczenie podstawowych potrzeb i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
3. Program profilaktyczny CANDIS – adresowany do osób powyżej 16 roku życia, mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu.
4. Program terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób po zakończonym leczeniu
w placówkach leczenia uzależnień.
5. Warsztaty edukacyjne dla osób współuzależnionych i pozostałych członków rodzin.
6. Indywidualna pomoc terapeutyczna.
Inicjatorzy punktu „Przebudzenie” mają nadzieję, że z oferowanych w nim form pomocy skorzysta wielu gostynian, borykających się z różnymi rodzajami uzależnień.

(eg)
fot. Urząd Miasta Gostynina

Zobacz kolejny artykuł

Śpiew rodzi uśmiech

„Śpiew rodzi uśmiech” – pod takim hasłem już po raz dziewiąty odbył się w Specjalnym …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.