Dofinansowanie do podręczników

Od 175 do 770 zł dofinansowania mogą otrzymać niepełnosprawni uczniowie z terenu gminy Gostynin w roku szkolnym 2016/2017. Wnioski można składać do 9 września. Zwrot kosztów zakupu podręczników bądź materiałów edukacyjnych nastąpi do dnia 18 listopada.
Przyznanie pomocy w tej formie wynika z ministerialnej uchwały. Dotyczy ona udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Mogą na nią liczyć uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera).
Zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem na wsparcie mogą liczyć też uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Uczniowie muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
W ramach programu „Wyprawka szkolna” pomoc przysługuje uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży. Mogą ją otrzymać uczniowie do klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, techników lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Wyprawka przysługuje uczniom klas I-III szkoły podstawowej jedynie w przypadku, jeśli ci uczniowie nie korzystają z podręcznika, który zapewnia minister edukacji.
Poza tym wsparcie zostanie udzielone uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – na zakup materiałów edukacyjnych.
W zależności od tego, czy uczeń korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego czy kształcenia specjalnego, zakres dofinansowania będzie wynosił od 175 zł do 770 zł. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników zostanie przyznana na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia lub też na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. Wniosek należy złożyć w szkole, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2016/2017. Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Termin składania wniosków w szkołach prowadzonych przez gminę Gostynin mija 9 września. Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych. Będzie nim faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych. Potrzebne będzie także oświadczenie o dokonanych zakupach.
Zwrot kosztu zakupu podręczników bądź materiałów edukacyjnych nastąpi do dnia 18 listopada. (eg)

Zobacz kolejny artykuł

List do uczniów

W ubiegłym tygodniu, gdy ten numer „TP” oddawano do druku, w szkołach gostynińskich wciąż trwał …