Regulamin Plebiscytu „Z Tumskiego Wzgórza – wydarzenie roku”

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Plebiscyt “Z Tumskiego Wzgórza – wydarzenie roku”, zwany dalej Plebiscytem, organizuje redakcja “Tygodnika Płockiego”, zwana dalej Organizatorem. Organizator ma prawo zaprosić do współpracy przy organizacji Plebiscytu zarówno osoby fizyczne, jak i prawne.
2. Głosowanie plebiscytowe trwa od 2 lutego 2016 roku (godz. 5:00.) do 24 marca 2016 roku (godz. 9:00). Głosy oddane po tym czasie uznaje się za nieważne (według zegara dostępnego u Organizatora).
3. Organizator ma prawo korzystania z pomocy sponsorskiej, czy to w formie rzeczowej, czy to finansowej w celu należytego zorganizowania Plebiscytu, a przede wszystkim Gali wieńczącej Plebiscyt.
4. Celem Plebiscytu jest wyłonienie, w drodze głosowania na kuponach i za pomocą SMS-ów, najważniejszych wydarzeń minionego roku. Pierwszy etap Plebiscytu po jego inauguracji w “Tygodniku Płockim” to w każdym roku posiedzenie Kapituły, która decyduje o wyborze najważniejszych jej zdaniem wydarzeń dla mieszkańców Płocka i całej ziemi płockiej. Kapituła wybiera po 10 propozycji w 4 kategoriach: Gospodarka, Nauka, Społeczeństwo; Kultura; Sport i Turystyka; W regionie. Następnie czytelnicy głosują na konkretne wydarzenia za pomocą kuponów zamieszczanych w “Tygodniku Płockim” bądź za pomocą SMS-ów. W poszczególnych kategoriach zwycięskim Wydarzeniem zostaje to, które otrzymało najwięcej głosów w sumie.
5. Plebiscyt organizowany jest na terenie, gdzie wydawany jest “Tygodnik Płocki”.
6. Ogłoszenie wyników następuje podczas uroczystej Gali, zwykle w okresie kwietnia następnego roku w stosunku do tego, którego dotyczy Plebiscyt.
7. O przebiegu Plebiscytu, nominacjach i innych ważnych wydarzeniach na bieżąco informuje w tekstach dziennikarskich “Tygodnik Płocki”.
8. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu sprawuje Kapituła.
9. Głosów w plebiscycie nie mogą oddać pracownicy Tygodnika, pracownicy i współpracownicy Bild Presse Polska, a także te osoby, które biorą udział w organizowaniu Plebiscytu, wraz z członkami ich najbliższych rodzin (rodzice, mąż, żona, dzieci, wnuki). Osoby te zobowiązane są do zachowania tajemnicy we wszystkich kwestiach związanych z Plebiscytem.
10. Głosy (czy to SMS-owe, czy kuponowe) mogą oddać m.in. spokrewnieni z nominowanymi, ale osoby spokrewnione z nominowanymi i posiadające to samo nazwisko nie mogą otrzymać żadnej nagrody. Ich głosy są ważne w plebiscycie, ale nie mogą oni otrzymać nagrody: ani głównej, ani żadnej innej.
11. Osoby, które zdobyły główną nagrodę w plebiscycie w latach poprzednich mogą oddawać głosy i wygrywać nagrody, jednak będą wykluczone z możliwości zdobycia nagrody głównej.
12. Nagrodę główną może otrzymać tylko czytelnik zamieszkujący region, w którym powszechnie ukazuje się “Tygodnik Płocki”.
13. Uczestnikami głosowania (ze względu na charakter upominków) mogą być tylko osoby pełnoletnie.

§ 2
Przebieg procesu nominacyjnego i głosowanie
1. Wyborem nominacji w poszczególnych kategoriach zajmuje się Kapituła. W skład Kapituły wchodzą osoby znane, będące autorytetami w poszczególnych dziedzinach. Do udziału w posiedzeniu Kapituły zaprasza corocznie Organizator.
2. Kapituła wybiera po 10 propozycji w 4 kategoriach: Gospodarka, Nauka, Społeczeństwo; Kultura; Sport i Turystyka; W regionie. Ustala się osoby, które najbardziej przyczyniają się do zaistnienia danego wydarzenia. To one nagradzane są specjalnymi nominacjami podczas uroczystej Gali.
3. Nominacje Kapituły drukowane są przez Organizatora w “Tygodniku Płockim”. Obok nominacji każdorazowo zamieszczony jest specjalny kupon, za pomocą którego głosują czytelnicy, a także informacja, w jaki sposób można głosować SMS-owo. O terminie drukowania kuponów i ich liczbie decyduje Organizator. Przyjmuje się, że kupony drukowane są średnio w 8–10 kolejnych wydaniach “Tygodnika Płockiego”. Każdy kupon musi posiadać numer telefonu głosującego, w celu ułatwienia sumowania głosów SMS-owych i kuponowych. Kupony bez numeru telefonu uznaje się za nieważne.
4. Każdy czytelnik może wysłać nieograniczoną liczbę kuponów i SMS-ów.
5. Czytelnik może głosować na wydarzenia w każdej z 4 kategorii bądź tylko w wybranych przez siebie kategoriach. Głos jest ważny, jeśli zaistnieje zdarzenie jedno z wymienionych.
6. Kupony należy nadsyłać bądź przynosić do redakcji do dnia, które wskaże Organizator. Ta sama zasada dotyczy SMS-ów. Uwaga: nie decyduje data stempla pocztowego!
7. Liczeniem głosów zajmują się osoby wytypowane przez Organizatora.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych na kuponach przez telefoniczne skontaktowanie się z głosującym.
9. Organizator zastrzega sobie prawo także do kontaktu z głosującymi SMS-owo w celu ustalenia ich danych osobowych.
10. Organizator poinformuje zdobywców nagród o wygranej drogą telefoniczną. Za skuteczne poinformowanie uznaje się dzwonienie (5 sygnałów) trzykrotne, w minimum 20-minutowych odstępach np. jednego dnia. Nieodebranie telefonu oznacza automatyczną rezygnację z nagrody. Ta przechodzi automatycznie na kolejną osobę, która oddała największą liczbę głosów. Oddzwanianie osoby głosującej po trzykrotnej próbie kontaktu telefonicznego uznaje się za bezskuteczne.
§ 3
Nagrody i organizacja Gali
1. Organizator przewiduje nagrody dla nominowanych w Plebiscycie i dla czytelników, którzy wezmą udział w głosowaniu.
2. Nominowani, czyli osoby odpowiedzialne za każde z dziesięciu wydarzeń w czterech kategoriach, zostaną uhonorowani pisemnymi wyróżnieniami w okazjonalnej oprawie. Zwycięzcy otrzymują natomiast dodatkowo prestiżowe nagrody – ręcznie wykonane miedzioryty.
3. Organizator przewidział jedną nagrodę główną dla czytelników. Osoba, która odda najwięcej głosów za pomocą SMS-ów i kuponów (głosy będą sumowane), wygra laptopa, ufundowanego przez Westmor Consulting. Pozostałe nagrody: sprzęt RTV, AGD, vouchery turystyczne itp., a także upominki od Kasztelana Browaru Sierpc trafią do tych osób, które kolejno najwięcej razy głosowały łącznie: za pomocą kuponów i SMS-ów.
4. Nominacje i nagrody wręczane są podczas uroczystej Gali, zwykle w marcu lub kwietniu, po zakończeniu procesu plebiscytowego. Za zapewnienie środków na przeprowadzenie Gali odpowiada Organizator.
5. Po przeprowadzeniu Gali na łamach “Tygodnika Płockiego” ukazuje się obszerna relacja na jej temat.
§ 4
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia kolejnej edycji Plebiscytu na łamach “Tygodnika Płockiego”.
2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator, uwzględniając obowiązujące przepisy prawa.

Zobacz kolejny artykuł

Czytelnicy wybrali wielką czwórkę

Jaką decyzję podjęli tym razem nasi czytelnicy? Na kogo przede wszystkim oddali głosy? Wszystko okazało …