REGULAMIN głosowania SMS-owego

REGULAMIN głosowania SMS-owego
w Plebiscycie “Z Tumskiego Wzgórza – wydarzenie roku 2015”

§1. Postanowienia ogólne.
1. Plebiscyt „Z Tumskiego Wzgórza – wydarzenie roku 2015” (zwany dalej „Plebiscytem”) jest organizowany przez Czasopismo „Tygodnik Płocki”(zwaną dalej „Czasopismem”) z siedzibą w Płocku przy ul. Stary Rynek 27 (zwaną dalej „Siedzibą”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundatorem nagród w Plebiscycie jest Czasopismo, które w tej kwestii może skorzystać z pomocy sponsorów.
3. W plebiscycie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników Czasopisma, pracowników i współpracowników Bild Presse Polska, a także tych osób, które biorą udział w organizowaniu Plebiscytu, wraz z członkami ich najbliższych rodzin (rodzice, mąż, żona, dzieci, wnuki). Osoby biorące udział w Plebiscycie zwane będą dalej „Uczestnikami”.
§2. Czas trwania Plebiscytu.
1. Plebiscyt organizowany i przeprowadzany jest w regionie, w którym ukazuje się „Tygodnik Płocki”, w okresie od 2 lutego (godz. 5:00) do 24 marca (godz. 5:00) (dalej „Czas Trwania Plebiscytu”).
§3. Warunki uczestnictwa i przebieg Plebiscytu.
1. Uczestnik oddaje głos w Plebiscycie poprzez wysłanie pod numer podany w Czasopiśmie wiadomości SMS (dalej „SMS”), w treści której wpisze podane w Czasopiśmie słowo kluczowe i opcję przewidzianą dla swojego kandydata. Wielkość liter wpisywanych w treści SMS-a nie ma znaczenia. Jeden uczestnik może oddać nieskończoną liczbę głosów.
2. Koszt przesłania jednej wiadomości SMS podany jest w Czasopiśmie, a jego wielkość jest niezależna od operatora sieci telefonii komórkowej. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w Plebiscycie.
3. Głosy są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru Wiadomości SMS, mierzony według zegara Czasopisma.
4. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa uczestnictwa w Plebiscycie.
5. SMS-y wysłane po godz. 5:00 24. marca uznaje się za nieważne (pod uwagę brany jest czas według zegara Organizatora).
§4. Postanowienia końcowe.
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Plebiscytu jest Czasopismo. Uczestnik Plebiscytu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Czasopismo dla celów organizacji Plebiscytu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Oddając głos w Plebiscycie i biorąc w nim udział, Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Plebiscytu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Plebiscycie.
2. Wszelkie reklamacje w związku z Plebiscytem należy zgłaszać do Czasopisma na adres jego Siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Plebiscycie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.
3. Czasopismo nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Głosy SMS-owe niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Plebiscytu.
4. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację Serwisu. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.
5. Oddając głos w Plebiscycie i biorąc w nim udział uczestnik, podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Plebiscytu i wyraża zgodę na jego treść.
6. Regulamin Plebiscytu jest dostępny dla uczestników w Siedzibie Czasopisma oraz na jego witrynie.
7. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
8. Czasopismo zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Plebiscytu i treści Regulaminu w trakcie trwania Plebiscytu.

Zobacz kolejny artykuł

Czytelnicy wybrali wielką czwórkę

Jaką decyzję podjęli tym razem nasi czytelnicy? Na kogo przede wszystkim oddali głosy? Wszystko okazało …