Dobrze zdane egzaminy

O oświacie na sesji Rady Powiatu w Płocku

Kwestie związane z oświatą w dużej mierze zdominowały ostatnią sesję Rady Powiatu w Płocku. A emocje wzbudziła prezentacja statystyki wyników egzaminów, w której uczniowie z powiatu płockiego wypadli powyżej średniej wojewódzkiej.
Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2016/2017 przedstawiła dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych płockiego starostwa, Małgorzata Struzik. W szkołach prowadzonych przez powiat uczyło się w poprzednim roku szkolnym 1203 uczniów, zatrudnionych było 224 nauczycieli. Małgorzata Struzik zwracała uwagę na działania podjęte przez placówki w zakresie działań dydaktycznych, realizacji programów edukacyjnych, profilaktycznych, imprez sportowych oraz organizowania inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych.
Najwięcej emocji wzbudziło porównanie wyników egzaminów maturalnych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z wynikami egzaminów osiągniętymi w województwie mazowieckim w 2017 roku.
W powiecie płockim najlepiej egzamin maturalny zdała młodzież ucząca się w Liceum Ogólnokształcącym w Staroźrebach (87 proc.) oraz Liceum Ogólnokształcącym w Wyszogrodzie (86 proc.). Obydwa licea osiągnęły wynik wyższy niż w województwie mazowieckim, który wyniósł 85 proc. Z matury przeprowadzonej w technikach najlepiej egzamin dojrzałości wypadł w Technikum w Wyszogrodzie (100 proc., w województwie 68 proc.) W 2017 roku zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie wyniosła 72 proc. i jest o 2 proc. wyższa niż w 2016 r.
Oprócz matury w sesji letniej przeprowadzono 24 egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Ze sprawozdania wynika, że porównując wyniki powiatowych szkół z wynikami w województwie można powiedzieć, iż wszystkie szkoły osiągnęły wysoki poziom zdawalności, a w szczególności w Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej w ZS im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.
Za najlepsze wyniki ZS w Wyszogrodzie został uhonorowany przez starostwo prezentem – rzutnikiem multimedialnym. Z rąk władz powiatu odebrała go dyrektor „Śniadeckiego” Joanna Misiakowska. Zrewanżowała się kwiatami i podziękowaniem dla zarządu powiatu za wsparcie i zrozumienie problemów oświatowych. (gsz)

 

Zobacz kolejny artykuł

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku kończy 20 lat

W 1999 roku zaczynali od pięciu specjalności kształcenia ze 162 studentami. Już rok później powstały …