Województwo mazowieckie przyjęło uchwałę antysmogową

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę antysmogową dla Mazowsza. Wskazuje ona, jakie piece i opał będą mogły być stosowane, a które zostaną ograniczone. Nowe przepisy będą obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przyjęcie uchwały poprzedziły szerokie konsultacje eksperckie i społeczne. Mieszkańcy swoje uwagi mogli zgłaszać zarówno pisemnie, jak i ustnie, a spotkania informacyjne odbyły się we wszystkich miastach subregionalnych – Warszawie, Płocku, Radomiu, Ciechanowie, Siedlcach i Ostrołęce. Do projektu uchwały zgłoszono ponad 2,2 tys. uwag, wniosków i opinii, w większości pozytywnych. Wszystkie wnioski zostały wnikliwie przeanalizowane, a zasadne uwzględnione w projekcie uchwały. Finalny projekt uchwały stanowi konsensus rozbieżnych oczekiwań dotyczących jej zakresu.

Po konsultacjach modyfikacje
Na skutek przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz opiniowania do projektu uchwały Sejmiku wprowadzono modyfikacje, tj. 1) uszczegółowiono i doprecyzowano definicję rodzaju instalacji, których dotyczą wprowadzane ograniczenia; 2) doprecyzowano rodzaje paliw zakazanych do stosowania w instalacjach; 3) usunięto nakaz eksploatacji tylko kotłów z automatycznym podawaniem paliwa; 4) usunięto warunek użytkowania instalacji na paliwo stałe wyłącznie w razie braku możliwości technicznych lub ekonomicznych podłączenia obiektu budowlanego do sieci ciepłowniczej centralnej lub sieci gazowej; 5) usunięto z katalogu dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w uchwale dokumentację z badań; 6) usunięto wymaganie dotyczące osiągania przez miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (np. kominki) odpowiedniej sprawności cieplnej. Ponadto ze względu na to, że tegoroczny sezon grzewczy jest już rozpoczęty i mieszkańcy zdążyli się do niego przygotować, zakaz stosowania rodzajów paliw wymienionych w § 4 będzie obowiązywał od 1 lipca 2018 r. Ze względu na procedury publikacji uchwał w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zmianie uległ również termin wejścia w życie uchwały. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Również ze strony gmin płynęły często przeciwstawne wnioski. Niektóre samorządy apelowały o wprowadzenie bardziej restrykcyjnych rozwiązań, czyli np. całkowitego zakazu spalania węgla czy skrócenia terminów przejściowych na wymianę pieców. Inne sugerowały odroczenie zmian.
– Mieliśmy bardzo dużo głosów poparcia dla samej idei wprowadzenia regulacji prawnych. Napłynęło do nas ponad 2,2 tys. uwag, wiele z nich uwzględniliśmy. Z kolei spośród 314 mazowieckich samorządów, którym projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania, jedynie 16 zaopiniowało go negatywnie. Oznacza to, że 95 proc. wszystkich gmin dostrzega problem złej jakości powietrza na terenie województwa i akceptuje wprowadzane regulacje – podkreśla Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Zanim kupisz piec…
Podjęta uchwała antysmogowa ogranicza m.in. używanie pieców, kotłów i kominków, które nie spełniają wymagań ekoprojektu. Są to normy jednolicie określone dla całej Unii Europejskiej. Zawierają one minimalne wartości emisji zanieczyszczeń do powietrza dla kotłów oraz ogrzewaczy pomieszczeń (m. in. kominków). Wszystko po to, aby zmniejszyć zużycie paliwa i zredukować zanieczyszczenia emitowane przez przestarzałe urządzenia. Przed zakupem pieca warto upewnić się u sprzedawcy bądź producenta, czy posiada on certyfikat i jest zgodny z wymaganiami ekoprojektu.

Zobacz kolejny artykuł

800 m kw. w ogniu

Tuż przed świętami wielkanocnymi Płockiem i okolicami wstrząsnęła informacja o ogromnym pożarze, który miał miejsce …