Molo będzie gotowe miesiąc później

Na 20 grud­nia prze­su­nię­to otwar­cie płoc­kie­go mo­la na Wi­śle. Po­wo­dem opóź­nie­nia są trwa­ją­ce wciąż pra­ce zwią­za­ne z in­sta­la­cją elek­trycz­ną i prze­dłu­ża­ją­cy­mi się do­sta­wa­mi ma­te­ria­łów po­trzeb­nych do jej wy­ko­na­nia.

Pier­wot­nie płoc­kie mo­lo mia­ło zo­stać od­da­ne do użyt­ku 20 li­sto­pa­da. Jed­nak ten ter­min zo­stał prze­su­nię­ty o mie­siąc. No­wa atrak­cja tu­ry­stycz­na Płoc­ka bę­dzie go­to­wa do­pie­ro 20 grud­nia.

– Opóź­nie­nie jest spo­wo­do­wa­ne nie­wy­ko­na­ny­mi ro­bo­ta­mi elek­trycz­ny­mi. Nie do­tar­ła część po­trzeb­nych do tych prac ma­te­ria­łów. Są one do­stęp­ne wy­łącz­nie na Za­cho­dzie. To spo­wo­do­wa­ło, że umo­wa zo­sta­ła anek­so­wa­na – mó­wi Wio­let­ta Kasz­te­lan, dy­rek­tor Miej­skie­go Zes­po­łu Obiek­tów Spor­to­wych w Płoc­ku.

Jak już in­for­mo­wa­liś­my, mo­lo ma 357,8 m dłu­go­ści. Je­go sze­ro­kość wy­no­si od 5,3 m w czę­ści pod­sta­wo­wej do 10,3 i 15,3 m w czę­ści koń­co­wej, na któ­rej zlo­ka­li­zo­wa­na jest ka­wiar­nia. Po­most zo­stał za­pro­jek­to­wa­ny tak, że­by nie za­gra­ża­ły mu zja­wi­ska lo­do­we na rze­ce oraz po­ziom wo­dy od­no­to­wa­ny pod­czas zi­mo­wej po­wo­dzi w 1982 ro­ku.

Po­czą­tek mo­la za­pla­no­wa­no na wy­so­ko­ści scho­dów pro­wa­dzą­cych do pom­ni­ka Wła­dy­sła­wa Bro­niew­skie­go. Prze­bie­ga ono po łu­ku ze wscho­du na za­chód. Drew­nia­ny po­most zo­stał uło­żo­ny na że­laz­nej kon­struk­cji za­mon­to­wa­nej na pa­lach. Część re­sta­u­ra­cyj­na stoi na pły­cie żel­be­to­wej, tak­że opar­tej na pa­lach i sta­lo­wej kon­struk­cji. Obec­nie wy­ko­ny­wa­na jest in­fra­struk­tu­ra elek­trycz­na. Ten etap za­gos­po­da­ro­wa­nia na­brze­ża wi­śla­ne­go ob­jął rów­nież skró­ce­nie fa­loch­ro­nu przy Mor­ce oraz zlik­wi­do­wa­nie znaj­du­ją­cej się przy nim pla­ży. Pia­sek z te­go miej­sca zo­sta­nie wy­ko­rzy­sta­ny ja­ko pod­bu­do­wa pod pla­no­wa­ny w przy­szło­ści par­king. Na koń­cu mo­la pow­sta­ła ka­wiar­nia. Jest to bu­dy­nek o kon­struk­cji sta­lo­wej w kształ­cie od­wró­co­ne­go, ścię­te­go stoż­ka. Szkla­ne ele­wa­cje zo­sta­ły obło­żo­ne drew­nia­ny­mi ża­lu­zja­mi. Lo­kal bę­dzie kli­ma­ty­zo­wa­ny i do­stęp­ny dla osób nie­peł­no­spraw­nych. Po­wierz­chnia użyt­ko­wa to 172,71 m kw.

W przy­szłym ro­ku przy mo­lo zo­sta­ną przy­mo­co­wa­ne pły­wa­ją­ce pon­to­ny, sta­no­wią­ce za­bez­pie­cze­nie przed fa­lą od stro­ny za­le­wu. Słu­żyć bę­dą rów­nież do cu­mo­wa­nia ło­dzi, jach­tów i stat­ków. To jed­nak tyl­ko wstęp do wy­bu­do­wa­nia w tym miej­scu por­tu jach­to­we­go z praw­dzi­we­go zda­rze­nia. Po­mię­dzy mo­lem a na­brze­żem w przy­szło­ści bę­dzie mog­ło cu­mo­wać po­nad 200 jed­no­stek pły­wa­ją­cych. Te naj­wię­ksze oczy­wi­ście nie wpły­ną do por­tu, tyl­ko za­cu­mu­ją przy po­mo­ście. W pob­li­żu, w miej­scu pla­ży nad Wi­słą, pow­sta­nie par­king dla sa­mo­cho­dów i au­to­ka­rów.

Bu­do­wą mo­la zaj­mu­je się kon­sor­cjum firm: Bil­fin­ger Ber­ger Bu­dow­nic­two, Na­vi­mor – In­vest, Pry­wat­ne Przed­się­bior­stwo Bu­do­wla­ne Al­pex oraz Hen­czke – Bu­dow­nic­two. W prze­tar­gu bra­ły jesz­cze udział dwa in­ne kon­sor­cja: Vec­tra z Za­kła­dem Ro­bót Hy­dro­tech­nicz­nych i Pod­wod­nych UW­-Ser­wis oraz War­bud z Przed­się­bior­stwem Ro­bót Mo­sto­wych Mo­sty – Łódź. In­we­sty­cja bę­dzie kosz­to­wa­ła oko­ło 15 mln zło­tych.            (jac)

Zobacz kolejny artykuł

Rewitalizacja płockiej Starówki

Rozpoczęła się rewitalizacja kolejnych budynków na starym mieście. Na te inwestycje miasto pozyskało bezzwrotne dofinansowanie …