Przyrodnicy poznali stan środowiska wokół płockiej rafinerii

Gatunki objęte ochroną prawną i cenne przyrodniczo na terenie zakładu rafineryjno-petrochemicznego PKN ORLEN w Płocku zlokalizowali biolodzy. Na obszarach przyległych odkryli siedliska chronione, najciekawsze i jednocześnie najcenniejsze pod względem przyrodniczym. Zdaniem przyrodników na badanym obszarze stwierdzono nie tylko gatunki ptaków znajdujących się pod ochroną ścisłą, ale także gatunki ryb, bezkręgowców, płazów, gadów i ssaków.
Przyrodnicy Biura Badań i Ekspertyz Środowiskowych firmy zewnętrznej przebadali ponad 1300 hektarów wewnątrz, jak i w obrębie płockiego zakładu produkcyjnego. Specjaliści po zakończonej inwentaryzacji przyrody ocenili, że najcenniejsze pod względem przyrodniczym obszary położone są na terenie graniczącym z zakładem. Spośród stwierdzonych gatunków z każdej badanej grupy te najcenniejsze i z najwyższą bioróżnorodnością odkryto na terenach południowych, obszarze południowo-wschodnim oraz na wschód od zakładu. Według badaczy przyrody szczególnie wyróżniającym się elementem na tle całego inwentaryzowanego obszaru jest dolina rzeki Brzeźnicy, która zachowała swój naturalny charakter. W jej bezpośrednim sąsiedztwie rosną lasy oraz znajduje się szereg niewielkich, sztucznych zbiorników wodnych. Tworzy to tzw. „wyspę bioróżnorodności” omawianego obszaru. W obrębie sąsiadującej z zakładem Doliny Brzeźnicy stwierdzono najcenniejsze zinwentaryzowane komponenty środowiska przyrodniczego, min.: liczne populacje ważek, ptaków (w tym gatunki z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej UE np. zimorodka, gąsiorka), bobra i wydrę czy chronione siedliska z Dyrektywy Siedliskowej w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, będącej elementem prawa Unii Europejskiej.
W trakcie inwentaryzacji eksperci środowiskowi stwierdzili obecność 25 gatunków ssaków, z czego 13 objętych ścisłą i częściową ochroną, pozostałe to gatunki łowne. W trakcie spisu ptaków zlokalizowano przeszło 100 gatunków, z czego ponad 80 z nich uznano za lęgowe. Stwierdzono także niemal 80 gatunków ptaków przelatujących nad obszarem rafinerii, jak i terenami sąsiednimi. Były to m.in. łabędzie, gęsi, cyraneczki, żurawie, mewy, rybołowy, bieliki, sójki, jastrzębie, skowronki oraz czeczotki, szczygły i czyże. Do najcenniejszych specjaliści zaliczyli błotniaka stawowego, który znajduje się pod ochroną ścisłą, sokoła wędrownego, który wymaga ochrony czynnej, a od niemal 17 lat zadomowiony jest na kominach zakładowej Elektrociepłowni, oraz derkacza, rybitwę, zimorodka, gąsiorka i jarzębatkę.
Spośród płazów i gadów w obrębie terenu badań zlokalizowano występowanie dziesięciu gatunków płazów, m.in. rzekotki, traszki i kumakia oraz trzech gatunków gadów – jaszczurki i zaskrońce.
Uczestniczący w badaniach ichtiolodzy naliczyli niemal pół tysiąca ryb należących do 13 gatunków.

Zobacz kolejny artykuł

Przetarg na remont molo unieważniony

Odsuwa się remont płockiego molo. Urząd Miasta unieważnił przetarg na wykonanie prac. Złożone oferty były …

Powstanie nowoczesny parking

Za budynkiem przy ul. Tumskiej 13 powstanie parking na około 100 samochodów. Pierwsze prace już …