Pomiary zanieczyszczeń już dostępne

Od ubiegłego tygodnia płocczanie na bieżąco mogą sprawdzić jakość powietrza w mieście dzięki miejskiej, mobilnej stacji monitorującej. Dodatkowo czujniki pyłu zawieszonego zlokalizowane na pięciu osiedlach na bieżąco monitorują poziom smogu – pyłów PM 2,5 i PM10.
Wyniki pomiarów można śledzić na bieżąco na stronie interentowej Urzędu Miasta www.plock.eu lub korzystając bezpośrednio ze strony powietrze. plock. eu. Do tej pory w Płocku funkcjonowały dwie stacje pomiarowe – przy ulicach Królowej Jadwigi i Reja – z których wyniki publikuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
Mobilna stacja pomiarowa stanęła w obrębie wygrodzonego terenu Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, na działce gminnej. Urządzenia pomiarowe posiadają certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego. To oznacza, że pomiary wykonywane są zgodnie z metodykami referencyjnymi oraz wymaganiami dotyczącymi jakości pomiarów i ich metod zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska.

Reklama
Dzięki miejskiej stacji pomiarowej płocczanie, niezależnie od WIOŚ, uzyskają dostęp do danych pokazujących aktualną jakość powietrza. Stacja prowadzi stałe pomiary węglowodorów (BTEX – benzen, toluen, etylobenzen i ksylen), siarkowodoru (H2S), ditlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx), tlenku węgla (CO), ozonu (O3), pyłów (PM 10 i PM 2,5). Wyniki on-line są dostępne na stronie Urzędu Miasta www.plock.eu. Oprócz pomiarów zanieczyszczeń wykonywane są równolegle pomiary podstawowych parametrów meteorologicznych niezbędnych do interpretacji wyników ze stacji. Dane o jakości powietrza są przekazywane w formie indeksu jakości powietrza, w odniesieniu do wartości dopuszczalnych i norm odniesienia dla jednej godziny.
Jako uzupełnienie dla pomiarów stacji Miasto Płock uruchomiło 5 czujników do pomiaru pyłu PM10 i PM2,5. Czujniki są umieszczone na terenie osiedli, gdzie występuje zabudowa jednorodzinna na Radziwiu, na osiedlu Wyszogrodzka, na Starym Mieście, w Trzepowie, w Borowiczkach. Wyniki pomiarów także są dostępne on-line na stronie internetowej UMP.
Od października wykonywane są także pilotażowe pomiary monitoringu metodą pasywną obejmującą trzy serie pomiarowe, wykonywane z częstotliwością co cztery tygodnie w 12 punktach na terenie Płocka. Pomiary obejmują siarkowodór, dwutlenek siarki, tlenek azotu i węglowodory: benzen, toluen, etylobenzen i ksylen. Analiza zostanie wykonana w niezależnym akredytowanym laboratoriom w Wielkiej Brytanii i będzie dostępna w formie raportu w połowie marca 2019 r. Raport zostanie przedstawiony mieszkańcom.
Płock za korzystanie ze stacji pomiarowej zapłaci 152 520 złotych za rok użytkowania. Umowa obejmuje udostępnienie stacji pomiarowej wraz z pełnym wyposażeniem spełniającym wymagania normy PN-EN ISO 17025: 2007, okresową obsługę stacji (bieżące przeglądy i kalibracje analizatorów), instalację i uruchomienie stacji, włączenie do systemu informacji miejskiej, wykonanie trzech raportów okresowych i raportu końcowego. Ofertę na wykonanie rocznych pomiarów zanieczyszczeń powietrza w Płocku złożyło konsorcjum DACSYSTEM Sp. z o. o. z Gdańska i Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej ARMAAG również z Gdańska.

(jac)
fot. www.powietrze. plock. eu

Zobacz kolejny artykuł

Problemy z parkingiem przy zoo

Przetarg na przebudowę al. Kilińskiego został przedłużony do 10 kwietnia, chociaż pierwotnie miał się zakończyć …