Nowe instalacje odzysku oparów

PKN ORLEN zmodernizował jedną oraz wybudował w 2018 roku nową instalację VRU, które pozwalają Koncernowi na hermetyczny nalew produktów. Dzięki tym inwestycjom w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku na Terminalu Kolejowym PKN ORLEN uzyskał stokrotnie niższe parametry emisji, niż dopuszczalne przez dyrektywę normy.
Wyniki przeprowadzanych cyklicznie pomiarów wykazują, że na obu instalacjach VRU (zmodernizowanej w 2017 roku Instalacji VRU5 i wybudowanej oraz oddanej do użytku w czerwcu 2018 r. nowej instalacji odzysku oparów VRU3) nastąpiła ponad 99-procentowa redukcja stężenia benzenu i NMLZO. Praca tych instalacji zapewniała spełnienie dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeń do środowiska, ujętych w Pozwoleniu Zintegrowanym dla całego Zakładu (obowiązującym do października 2018 r.).
– Podczas napełniania cysterny np. benzyną, produkt wypycha z niej mieszaninę powietrza i oparów węglowodorów. Dzięki zastosowaniu hermetyzacji, w trakcie nalewu opary nie wydostają się do atmosfery, tylko rurociągiem oparowym kierowane są do zbiornika buforowego, który – po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wypełnienia – uruchamia instalację VRU – tłumaczy działanie i znaczenie instalacji Tomasz Richert, Kierownik Terminala Kolejowego w Płocku PKN ORLEN. – Następnie opary przechodzą przez dwustopniowy system oczyszczania: w pierwszym etapie „wędrują” przez kolumnę absorpcyjną oraz membrany, natomiast w drugim stopniu doczyszczania wykorzystujemy kolumny z węglem aktywnym. Skroplone węglowodory pozyskane na instalacjach VRU są zawracane do zbiorników z cieczą cyrkulacyjną. Jest to jedno z najnowocześniejszych rozwiązań, gwarantujących oczyszczenie oparów zdecydowanie poniżej przyjętych norm emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Skroplone węglowodory z instalacji VRU są zawracane do zbiorników z cieczą cyrkulacyjną, a czyste powietrze poprzez rurę na instalacjach VRU odprowadzone są do atmosfery. Hermetyzacja ORLENU na terminalu kolejowym jest jednym z najnowocześniejszych rozwiązań, gwarantujących oczyszczenie oparów zdecydowanie poniżej przyjętych norm emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Czystsze powietrze dzięki odzyskowi oparów
Wyniki przeprowadzanych cyklicznie pomiarów wykazują, że na obu instalacjach terminalu kolejowego w Zakładzie Produkcyjnym ORLENU w Płocku nastąpiła ponad 99-procentowa redukcja stężenia benzenu i NMLZO. – Warto podkreślić, że obie instalacje (VRU5 i VRU3) są redundantne, co oznacza, że w każdej chwili można przekierować opary z jednej instalacji na drugą, bez konieczności wstrzymania pełnienia cystern na stacji. Wykorzystując zbiorniki buforowe, gromadzone są opary powstające podczas napełniania cystern i przekierowuje się je na czynną instalację VRU. Jest to szczególnie przydatne podczas przestojów serwisowych, przeglądów okresowych lub w przypadku awarii jednostki VRU bez wpływu na efektywność terminala – wyjaśnia Tomasz Richert.
Obie instalacje VRU mają zamontowany wskaźnik poziomu węglowodorów, który steruje pracą instalacji, przyspieszając lub spowalniając ją dla uzyskania żądanych parametrów. Cyklicznie prowadzone są również pomiary emisji przez ORLEN Eko i kontrolne przez WIOŚ.
Jak informuje nas Ireneusz Wypych z Biura Prasowego PKN ORLEN, decyzja PKN ORLEN o modernizacji instalacji VRU5 i budowie nowej VRU3 to spełnienie w jak najlepszy sposób wymagań, wynikających z Konkluzji BAT BREF, dotyczących norm emisji zanieczyszczeń do środowiska, które weszły w życie 28 października 2018 r. Zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji i dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie emisji przemysłowych, dopuszczalne stężenie gazów odlotowych z instalacji wynosi 0.9999 mg/Nm3 dla benzenu i 10 g/m3 dla NMLZO. Po modernizacji w ORLENIE mamy stukrotnie niższe parametry emisji, niż dopuszczalne przez dyrektywę.
* Na terminalu kolejowym PKN ORLEN w Płocku cysterny kolejowe napełniane są paliwami (diesel, benzyny, paliwo lotnicze Jet A1, frakcje benzynowe) oraz paraksylenem i benzenem – to 90% wolumenu wyekspediowanego koleją z Płocka.
* W 2018 roku PKN ORLEN napełnił i wysłał ponad 72 tys. cystern kolejowych.
* Średnio cysterny mają pojemność do 80 tys. litrów – w zależności od produktu i jego gęstości. W ORLENIE jako przelicznik przyjmuje się wagę w kilogramach/tonach. Waga cysterny kolejowej nie może przekroczyć 80 ton brutto, czyli ciężar własny cysterny wraz z produktem, ze względu na to, że dopuszczalny nacisk na jedną oś na krajowych odcinkach torowych wynosi 20 ton.
* Automatyczne stacje nalewcze na terminalu kolejowym ORLENU w Płocku pozwalają na napełnianie szerszej gamy produktów, z wykorzystaniem systemów kontroli nalewu, wag statycznych, przeciągarek wagonowych bez konieczności użycia lokomotywy do przetaczania cystern w trakcie procesu pod pełną kontrolą systemów przeciw pożarowych. PKN ORLEN posiada cztery takie stacje, każda dostosowana jest do nalewu poszczególnych produktów.

Szat
fot. PKN ORLEN

Zobacz kolejny artykuł

Problemy z parkingiem przy zoo

Przetarg na przebudowę al. Kilińskiego został przedłużony do 10 kwietnia, chociaż pierwotnie miał się zakończyć …