PITY – informacje ogólne

Każda osoba fizyczna osiągająca dochód po zakończeniu roku podatkowego winna złożyć odpowiednie pity – zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) do swojego urzędu skarbowego.

Terminy składania pitów

Terminy, w których powinniśmy złożyć poszczególne https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit/ regulują odpowiednie zapisy w ustawach podatkowych.  Zeznania podatkowe (PITY) podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych są zobowiązani składać po zakończeniu roku podatkowego zgodnie z zapisami ustawy.

W terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego,a jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Rok podatkowy w Polsce pokrywa się z rokiem kalendarzowym, czyli trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

Podatnicy składają do 30 kwietnia następujące pity:

 • PIT-36 – dotyczy przychodów (dochodów) opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Formularz ten przeznaczony jest przede wszystkim dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane według skali podatkowej, a także podatników, którzy uzyskali dochody z zagranicy,
 • PIT-36L – przeznaczony dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane 19% podatkiem liniowym.Deklaracja ta jest przeznaczona wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie,
 • PIT-37 – składają podatnicy, którzy uzyskali przychody, opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej, wyłącznie ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem płatników, i nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej. Rocznego rozliczenia podatku może za podatnika dokonać płatnik,
 • PIT-38 – składają podatnicy, którzy uzyskali przychody kapitałowe opodatkowane 19% podatkiem (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),
 • PIT-39 – składają przez podatnicy, którzy uzyskali dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w roku podatkowym, opodatkowane 19% podatkiem.
 • We wcześniejszym terminie, bo do końca stycznia należy złożyć PIT-28 z przychodów opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 • Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.
 • Osoby duchowne opłacające ryczałt są zwolnione od obowiązku składania zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu ze źródła przychodu objętego ryczałtem. Przepisy nakazują osobom duchownym opłacającym ryczałt – złożenie do końca stycznia następnego roku deklaracji PIT-19A o wysokości zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Reklama

Ustawy podatkowe

Regulacje dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych zawarte są w dwóch ustawach o pitach:

I – ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.),  gdzie w szerokim zakresie uregulowane jest  opodatkowanie tym podatkiem.

II- ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), w której w ograniczonym zakresie uregulowane jest opodatkowania osób, które:

 • prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • osiągają przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te  nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • są osobami duchownymi

i opłacają podatki w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej albo zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych.

Reklama

 

Przychody poza ustawami o pitach

Żadna z tych ustaw nie reguluje opodatkowania przychodów, które są objęte odrębnymi przepisami a dotyczą:

 • działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej,
 • gospodarki leśnej,
 • spadków i darowizn,
 • czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
 • podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich,
 • przedsiębiorcy żeglugowego (opodatkowane podatkiem tonażowym),
 • świadczeń na zaspokojenie potrzeb rodziny, o których mowa w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, objętych wspólnością majątkową małżeńską.

Zobacz kolejny artykuł

Czym różni się chwilówka od zwykłej pożyczki?

Szybkim pożyczkom gotówkowym udzielanym przez firmy pozabankowe bez wątpienia nie można odmówić popularności. Są to …