Uchwalili nam podatki

Danina, haracz – to najpopularniejsze określenia wszelkiego rodzaju podatków używane w społeczeństwie. Trzeba jednak przyznać, że uchwalając przyszłoroczne podatki radni byli raczej litościwi. Jeśli przyjmowali podwyżki, to jedynie o poziom inflacji w ciągu trzech kwartałów tego roku, czyli około 3 procent. Jednak w wielu przypadkach pozostawili stawki na dotychczasowym poziomie, motywując to na przykład troską o rozwój przedsiębiorczości. Jedynie w Płocku określając stawkę podatku dla posiadaczy psów podwyżka wyniosła kilkaset procent, ale tylko dlatego, że uchwalając ten podatek na rok 2004, radni doskonale się bawiąc przyjęli stawkę w wysokości 1 zł.Ustalając podatki na rok przyszły płoccy radni zachowywali się już poważniej, choć w przypadku podatku za psy padły propozycje od 1 zł do 40 zł. Ostatecznie przyjęto stawkę 30 zł, jednocześnie zwalniając z podatku osoby, które w roku 2005 wezmą psa ze schroniska. Stawka tego podatku na rok 2004 spowodowała olbrzymie spustoszenie w kasie miasta. Okazało się, że zamiast planowanych wcześnej 350 tysięcy złotych wpłynęły jedynie dwa tysiące.
W Płocku na dotychczasowym poziomie pozostała stawka podatku od środków transportu. Według prezydenta Mirosława Milewskiego Płock musi być konkurencyjny pod tym względem wobec ościennych gmin, żeby firmy transportowe miały swoje siedziby w mieście a nie poza nim. Żadnych emocji wśród płockich radnych nie wzbudziły podatki od nieruchomości oraz rolny i leśny.
Podatek leśny ustalona na poziomie 120,40 zł przyjmując jako jego podstawę średnią cenę sprzedaży 1 metra sześciennego drewna w pierwszych trzech kwartałach tego roku. Podatek rolny będzie w przyszłym roku wynosił 37,67 zł. Jako podstawa w tym przypadku posłużyła średnia cena za 1 q żyta w skupie.
Podatki od gruntów ustalono w Płocku na poziomie od 21 gorszy do 3,52 zł w zależności od ich przeznaczenia. W przypadku podatku od budynków stawki wynoszą od 44 gr/m kw. budynków mieszkalnych do 17,98 zł/m kw. za budynki przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej.

W Sierpcu więcej
Średnio o 3,2 % będą wyższe przyszłoroczne stawki podatków, które zapłacą mieszkańcy Sierpca. W roku 2005 kwoty podatków będą kształtowały się następująco: od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,55 gr/m kw. od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – 0,11 gr/m kw. Wysokość podatku od budynków mieszkalnych lub ich części ustalono w kwocie 0,45 zł/m kw., od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 2,90 zł/m kw., od pozostałych budynków – 3,09 zł/m kw. Podatek od budowli będzie stanowił wysokość dwóch procent ich wartości.
Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosi dla gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta, co daje stawkę 87,50 zł. Dla pozostałych gruntów z 1 ha 5 kwintali żyta, co daje stawkę 175 zł.
W 2005 roku więcej trzeba będzie zostawić w kasie miejskiej z racji podatku od środków transportowych. Przykładowo za samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 5,5 ton włącznie stawka podatku wyniesie 426 zł, za samochody ciężarowe od 5,5 do 9 ton włącznie – 640 zł.

W Drobinie bez zmian
Zadowoleni mogą być mieszkańcy miasta i gminy Drobin. Okazuje się, że mimo przygotowanego projektu zakładającego podwyżkę przyszłorocznych podatków, radni zdecydowali o pozostawieniu ich na ubiegłorocznym poziomie. Oznacza to, że stawki podatków od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na jej charakter wynosić będą – 0,63 zł/m kw. Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne – 3,41 zł/ha, od pozostałych gruntów 0,31 zł/m kw. Wysokość stawek podatkowych od budynków mieszkalnych będzie na poziomie – 0,52 zł/m kw., od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 17,42 zł/m kw., zajętych na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,49 zł/m kw., od pozostałych – 5,82 zł/m kw. Podatek od budowli będzie stanowił wysokość dwóch procent ich wartości. Określono również, że stawka dziennej opłaty targowej nie może być wyższa niż 14 zł (przy sprzedaży z samochodu), 6 zł (przy sprzedaży z wozu konnego, samochodu dostawczego Żuk, Nysa), 6 zł (przy sprzedaży koni, bydła), 1 zł (przy sprzedaży małej ilości warzyw oraz jagód grzybów i jajek), 8 zł (przy sprzedaży towarów ze stoiska na powierzchni do 4 metrów kwadratowych.

Gostynin
W Gostyninie radni uchwalili następujące stawki podatku od nieruchomości: od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od m kw. powierzchni – 0,61 zł; pod jeziorami i zbiornikami retencyjnymi od 1 ha powierzchni – 3,52 zł; pozostałe nieruchomości, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego od 1 m kw. powierzchni – 0,15 m. Stawki od budynków mieszkalnych lub ich części (od 1 m kw. powierzchni użytkowej) – 0,48 zł; związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,12 zł; w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,42 zł; pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego – 5,89 zł. Mieszkańcy Gostynina w 2005 r. zapłacą podatek od budowli w wysokości 2 % ich wartości.
Od płacenia podatku od nieruchomości gostynińscy rajcowie zwolnili budynki i grunty stanowiące własność bądź współwłasność gminy miejskiej, na okres 5 lat budynki mieszkalne, które po 1 stycznia 2005 r. zostaną włączone do sieci gazowej lub będą ogrzewane wyłącznie przez instalacje olejową, gazową lub elektryczną, a także budynki, w których udziela się świadczeń zdrowotnych z psychiatrii i lecznictwa odwykowego.
Podatek rolny za rok podatkowy wynosi od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 q żyta (dla rolników), natomiast od 1 ha pozostałych gruntów, sklasyfikowanych jako użytki rolne – równowartość pieniężną 5 q żyta (dla podatników płacących podatek od nieruchomości).
Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton (wyprodukowany przed 1994 r.) podatek wyniesie 412 zł (samochód z katalizatorem), pozostałe – 516 zł. Za posiadanie przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton (z wyjątkim związanych z działalnością rolniczą), z trzema osiami, rok produkcji 1994 i później – 722 zł.

Gmina
Brudzeń Duży
W 2005 r. gospodarstwo rolne zapłaci podatek 77,50 zł (z ha przeliczeniowego), w przypadku gruntów pozarolnych (do 1 ha) będzie to 155 zł. Podatek od nieruchomości od 1 m kw. budynków mieszkalnych wyniesie 31 gr, działalności gospodarczej – 11,23 zł, budynków, które służą do obrotu zbożem – 5,62 zł, działalności gospodarczej obejmującej świadczenie usług zdrowotnych – 3,61 zł, budynków należących do organizacji pożytku publicznego – 3,74 zł. Zarazem zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki mieszkalne lub ich części, ośrodki zdrowia, Straż Pożarną i policję. Podatek za posiadanie psa wyniesie 10 zł (w gospodarstwach rolnych zwolniony jest 2 i 3 pies, na działkach pozarolnych tylko 2).

Wyszogród
Stawki podatkowe na rok 2005 zostały już zatwierdzone przez Radę Gminy i Miasta Wyszogród. Kwoty nie będą się wiele różniły od roku poprzedniego, gdyż Rada pozostawiła stawki w znacznej większości według roku 2004 roku. Dzięki temu skutki ulg na 2005 rok wynoszą 444 tysiące i 548 zł.
W przypadku podatku od nieruchomości stawki kształtują się następująco. Od budynków mieszkalnych lub ich części podatek nie uległ podwyższeniu i wynosi 0,33 zł/m kw. Od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą przy procencie inflacji, wynoszącym 3,2% przyjdzie wyszogrodzianom zapłacić w przyszłym roku 13,02 zł/m kw., a od budynków lub ich części związanych z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym według stawki urzędowej – 8,37 zł za m2. W dalszej kolejności są również podatki od budynków lub ich części w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Według stawki urzędowej należy się gminie 3,61 zł/m kw., a od pozostałych budynków, w tym na prowadzenie działalności pożytku publicznego (licząc % inflacji) 4,04 zł/m kw.
Pod uwagę brane są również budynki gospodarcze i garaże związane z budynkami mieszkalnymi. % inflacji daje nam składkę w wysokości 2,88 zł/m kw. Dalej od budowli – 2% (stawka ustawowa), od gruntów związanych z działalnością gospodarczą – 0,46 zł/m kw., natomiast od gruntów pod jeziorami, zbiornikami wodno-retencyjnymi i elektrowniami wodnymi stawka ustawowa wynosi 3,52 zł/1ha. Od pozostałych gruntów stawka w wyszogrodzkiej gminie liczona jest według ubiegłego roku i plasuje się na wysokości 0,15 zł za m2.
Istotny jest także podatek rolny. W związku z obniżeniem ceny skupu żyta, będącego podstawą do naliczenia podatku rolnego, stawka w gminie naliczana jest według bieżącego roku i wynosi 29,50 zł/q.
W Wyszogrodzie zwolnienie od podatku leśnego przebiega według roku bieżącego, opłata targowa naliczana jest według tegorocznych stawek i nie może przekroczyć 597, 86 gr za dzień. Stawki podatków od środków transportowych wzrosły o procent inflacji.
(jac), rad, (eg), BeeS

Zobacz kolejny artykuł

Spotkanie z płockimi kombatantami

Tradycyjnie we wrześniu prezydent Płocka Andrzej Nowakowski spotyka się z przedstawicielami płockich kombatantów, osób represjonowanych, …

Płocki Urząd Skarbowy z kolejnym wyróżnieniem

Przedsiębiorcy ponownie docenili współpracę z płockim Urzędem Skarbowym. Po raz kolejny przyznali certyfikat „Urząd Skarbowy …