Najnowsze informacje

Nowy kierunek magisterski w PWSZ

Minister nauki i szkolnictwa wyższego nadał Wydziałowi Nauk o Zdrowiu PWSZ w Płocku uprawnienie do prowadzenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów magisterskich. – Studenci rozpoczną naukę na tym kierunku już w październiku tego roku – informuje dr Agnieszka Grażul-Luft, kierownik biura rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.
Pielęgniarstwo to jeden z dwóch kierunków, na których uczelnia chce od nowego roku akademickiego uruchomić studia na poziomie magisterskim. Drugi kierunek to filologia angielska. PWSZ wciąż czeka na zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Nowe kierunki studiów magisterskich mają być realizowane zarówno w systemie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To oferta skierowana do absolwentów uczelni, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia, czyli licencjackie i nie mogą pozwolić sobie na studia w dużych ośrodkach akademickich, a chcą zdobyć tytuł magistra.
Poszerzona zostanie także oferta studiów licencjackich. W tym przypadku uczelnia również czeka na decyzję MNiSW.
W systemie stacjonarnym uczelnia planuje otworzyć położnictwo – tu podobnie jak w przypadku pielęgniarstwa niezbędna będzie też pozytywna opinia Ministerstwa Zdrowia. Decyzja o uruchomieniu tego kierunku jest podyktowana informacjami o zbyt małej liczbie położnych, a sytuacja ma jeszcze w przyszłości ulegać pogorszeniu.
Kształcenie na kolejnych trzech kierunkach ma się odbywać w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Chodzi o studia licencjackie na kierunkach analiza danych i data mining, nowe media oraz finanse z elementami matematyki.
Specjalność analiza danych i data mining umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu metod i narzędzi analizy danych ilościowych i jakościowych pochodzących z obserwacji zjawisk gospodarczo-społecznych i sondaży. Przedmioty przewidziane w programie mają wykształcić umiejętności analizy i modelowania danych makro- i mikroekonomicznych. Studia przygotowują do przyszłej pracy zawodowej analityków danych i doradców decydentów na każdym poziomie gospodarowania. Odbiorcami takich analiz powinny być administracja państwowa i regionalna oraz przedsiębiorstwa i instytucje finansowe.
Absolwenci kierunku nowe media mają zdobyć interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną i praktyczną z szeroko zdefiniowanego zakresu zjawisk, zagadnień i zadań wynikających z globalnego, dynamicznego rozwoju współczesnej kultury audiowizualnej, mediów elektronicznych oraz społeczeństwa informacyjnego. W szczególności chodzi o umiejętności i kompetencje poszukiwane na rynku pracy w obliczu rosnącego zapotrzebowania na specjalistów, którzy znają i potrafią wykorzystywać nowe media jako narzędzie komunikacji dla celów reklamowych i marketingowych, istotny element e-biznesu, a także skuteczny sposób dystrybucji różnorodnych treści kulturowych, społecznych lub politycznych poprzez przekaz na styku mediów tradycyjnych i cyfrowych, dziennikarstwo internetowe, media społecznościowe, portale informacyjne, blogi.
Kierunek finanse z elementami matematyki ma przygotowywać absolwentów do zajmowania stanowisk w gospodarce i administracji, które wymagają wszechstronnej wiedzy o ekonomiczno-finansowych aspektach funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej i działalności ich uczestników. Absolwenci zdobędą umiejętności posługiwania się wiedzą ekonomiczną w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi oraz wiedzę z zakresu zarządzania, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji, zwłaszcza przedsiębiorstw, a także z zakresu finansów i matematyki.

(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Kolejna sztuczna nerka dla oddziału nefrologii

Supernowoczesny sprzęt do hemodializ trafił na oddział nefrologii szpitala wojewódzkiego na Winiarach. Aparat Fresenius o …