Rusza nabór do przedszkoli

W Płocku jest 25 publicznych przedszkoli, prowadzonych przez gminę. Już w przyszłym tygodniu – dokładnie w czwartek, 20 kwietnia – rozpocznie się nabór dzieci do tych placówek.
Rodzice powinni pamiętać, że według obowiązujących przepisów sześciolatki mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Dzieci w wieku od 3 do 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.
Z procedury rekrutacyjnej na rok szkolny 2017/2018 muszą skorzystać rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub chcą zmienić placówkę do której uczęszcza ich pociecha. Dzieci, które będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.
Procedura naboru potrwa od godziny 9.00 20 kwietnia do godziny 14.00 5 maja. W tym czasie rodzice muszą zalogować się do Systemu Nobo, gdzie mogą zapoznać się z ofertą wybranego przedszkola oraz wypełnić i wydrukować stosowny wniosek. Wniosek należy złożyć w przedszkolu także do 5 maja. Następnie od 8 do 12 maja będzie trwała weryfikacja. 19 maja zostanie ogłoszona lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Następnie do 24 maja rodzice będą mieli czas, by potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola. 25 maja będą znane listy dzieci, które zostały przyjęte do placówek. – Aktualnie do miejskich przedszkoli uczęszcza około 950 dzieci z rocznika 2010, które 1 września pójdą do klas pierwszych szkół podstawowych. Będą to miejsca dla dzieci, które wezmą udział w rekrutacji. Dodatkowo planowane jest uruchomienie 4 oddziałów przedszkolnych. Zatem liczba wolnych miejsc wyniesie około 1 050. Mogą się o nie ubiegać dzieci w wieku od 3 do 6 lat – informują w Urzędzie Miasta.
Łączna liczba miejsc w przedszkolach prowadzonych przez gminę wynosi około 3 900. Oprócz placówek publicznych w Płocku funkcjonuje także 11 niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych dotowanych przez gminę.
Wróćmy jednak do samej rekrutacji. Od 26 czerwca do 3 lipca będzie prowadzone postępowanie uzupełniające. 31 sierpnia zostanie podana ostateczna liczba wolnych miejsc w przedszkolach.
Warto jeszcze pamiętać o kilku sprawach. Według prawa oświatowego do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane są dzieci zamieszkałe w danej gminie. Jeśli liczba dzieci jest większa od liczby wolnych miejsc, na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę takie kryteria jak: wielodzietność rodziny, niepełnosprawność dziecka, jednego lub obojga rodziców oraz rodzeństwa. Komisja rekrutacyjna zwraca też uwagę, czy dziecko jest wychowywane przez jednego z rodziców lub jest objęte pieczą zastępczą.
Na drugim etapie rekrutacji – gdy dzieci uzyskały równorzędną liczbę punktów lub przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami – pod uwagę brane są kryteria ustalone przez organ prowadzący.
W Płocku takie zasady zostały przyjęte przez radnych podczas marcowej sesji Rady Miasta. Oto kryteria: rodzice dziecka pracują lub studiują w trybie dziennym – 64 pkt.; do danego przedszkola uczęszcza rodzeństwo dziecka – 32 pkt.; rodzeństwo ubiega się o przyjęcie do danego przedszkola po raz pierwszy – 16 pkt.; rodzic samotnie wychowujący dziecko pracuje lub studiuje w trybie dziennym – 8 pkt.; rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola położonego najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy rodzica – 4 pkt.; dziecko jest z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 2 pkt.
Żeby zapewnić wszystkim dzieciom możliwość uczęszczania do przedszkola, radni przyjęli także regulamin otwartego konkursu ofert oraz kryteria wyboru ofert na przyznanie dofinansowania z miejskiego budżetu dla niepublicznych placówek przedszkolnych.
(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Placówka będzie rozbudowana

Przed tygodniem pisaliśmy na łamach Tygodnika Płockiego o trudnej sytuacji Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach. …