Najnowsze informacje

Przyrodnicy poznali stan środowiska wokół płockiej rafinerii

Gatunki objęte ochroną prawną i cenne przyrodniczo na terenie zakładu rafineryjno-petrochemicznego PKN ORLEN w Płocku zlokalizowali biolodzy. Na obszarach przyległych odkryli siedliska chronione, najciekawsze i jednocześnie najcenniejsze pod względem przyrodniczym. Zdaniem przyrodników na badanym obszarze stwierdzono nie tylko gatunki ptaków znajdujących się pod ochroną ścisłą, ale także gatunki ryb, bezkręgowców, płazów, gadów i ssaków.
Przyrodnicy Biura Badań i Ekspertyz Środowiskowych firmy zewnętrznej przebadali ponad 1300 hektarów wewnątrz, jak i w obrębie płockiego zakładu produkcyjnego. Specjaliści po zakończonej inwentaryzacji przyrody ocenili, że najcenniejsze pod względem przyrodniczym obszary położone są na terenie graniczącym z zakładem. Spośród stwierdzonych gatunków z każdej badanej grupy te najcenniejsze i z najwyższą bioróżnorodnością odkryto na terenach południowych, obszarze południowo-wschodnim oraz na wschód od zakładu. Według badaczy przyrody szczególnie wyróżniającym się elementem na tle całego inwentaryzowanego obszaru jest dolina rzeki Brzeźnicy, która zachowała swój naturalny charakter. W jej bezpośrednim sąsiedztwie rosną lasy oraz znajduje się szereg niewielkich, sztucznych zbiorników wodnych. Tworzy to tzw. „wyspę bioróżnorodności” omawianego obszaru. W obrębie sąsiadującej z zakładem Doliny Brzeźnicy stwierdzono najcenniejsze zinwentaryzowane komponenty środowiska przyrodniczego, min.: liczne populacje ważek, ptaków (w tym gatunki z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej UE np. zimorodka, gąsiorka), bobra i wydrę czy chronione siedliska z Dyrektywy Siedliskowej w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, będącej elementem prawa Unii Europejskiej.
W trakcie inwentaryzacji eksperci środowiskowi stwierdzili obecność 25 gatunków ssaków, z czego 13 objętych ścisłą i częściową ochroną, pozostałe to gatunki łowne. W trakcie spisu ptaków zlokalizowano przeszło 100 gatunków, z czego ponad 80 z nich uznano za lęgowe. Stwierdzono także niemal 80 gatunków ptaków przelatujących nad obszarem rafinerii, jak i terenami sąsiednimi. Były to m.in. łabędzie, gęsi, cyraneczki, żurawie, mewy, rybołowy, bieliki, sójki, jastrzębie, skowronki oraz czeczotki, szczygły i czyże. Do najcenniejszych specjaliści zaliczyli błotniaka stawowego, który znajduje się pod ochroną ścisłą, sokoła wędrownego, który wymaga ochrony czynnej, a od niemal 17 lat zadomowiony jest na kominach zakładowej Elektrociepłowni, oraz derkacza, rybitwę, zimorodka, gąsiorka i jarzębatkę.
Spośród płazów i gadów w obrębie terenu badań zlokalizowano występowanie dziesięciu gatunków płazów, m.in. rzekotki, traszki i kumakia oraz trzech gatunków gadów – jaszczurki i zaskrońce.
Uczestniczący w badaniach ichtiolodzy naliczyli niemal pół tysiąca ryb należących do 13 gatunków.

Zobacz kolejny artykuł

Prace na „Dołku“

Firma EURODOM z Tłuchówka rozpoczęła modernizację kompleksu lokali użytkowych przy ulicy Miodowej 8 w Płocku. …